HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi nghe Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 5175/TT-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2007, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2006

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 7.220.800 triệu đồng (Bảy ngàn hai trăm hai mươi tỷ, tám trăm triệu đồng), được phân chia cho các cấp ngân sách như sau:

1. Tổng thu ngân sách trung ương là 1.669.785 triệu đồng (Một ngàn sáu trăm sáu mươi chín tỷ, bảy trăm tám mươi lăm triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 5.551.015 triệu đồng (Năm ngàn năm trăm năm mươi mốt tỷ, không trăm mười lăm triệu đồng), gồm:

a) Ngân sách thành phố : 4.823.756 triệu đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách trung ương là 298.383 triệu đồng

b) Ngân sách quận, huyện : 596.285 triệu đồng

c) Ngân sách phường, xã : 130.974 triệu đồng

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2006

Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2006 là 5.011.491 triệu đồng (Năm ngàn không trăm mười một tỷ, bốn trăm chín mươi mốt triệu đồng), gồm:

1. Ngân sách thành phố : 4.364.605 triệu đồng

Trong đó, chi chuyển nguồn sang năm 2007: 660.133 triệu đồng

2. Ngân sách quận, huyện : 528.215 triệu đồng

3. Ngân sách phường, xã : 118.671 triệu đồng

Điều 3. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2006

1. Kết dư ngân sách địa phương năm 2006 : 539.524 triệu đồng

a) Kết dư ngân sách cấp thành phố : 459.151 triệu đồng

- Các nhiệm vụ chuyển sang năm 2007 tiếp tục theo dõi thực hiện và thanh quyết toán là 433.742 triệu đồng, gồm:

+ Dư nợ tạm ứng XDCB : 370.498 triệu đồng

+ Dư nợ tạm ứng và KP thường xuyên : 20.638 triệu đồng

+ Kinh phí lập Quỹ Đầu tư Phát triển : 36.830 triệu đồng

+ Kinh phí thực hiện Đề án 112 : 3.287 triệu đồng

+ Kinh phí khắc phục bão số 8/2005 : 2.489 triệu đồng

- Kết dư thực tế ngân sách thành phố : 25.409 triệu đồng

b) Kết dư ngân sách cấp quận, huyện : 68.070 triệu đồng

c) Kết dư ngân sách phường, xã : 12.303 triệu đồng

2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2006

a) Kết dư thực tế ngân sách cấp thành phố được trích năm mươi phần trăm (50%) chuyển vào Quỹ Dự trữ tài chính với số tiền là 12.705 triệu đồng. số còn lại 446.446 triệu đồng chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 2007.

b) Kết dư ngân sách cấp quận, huyện, phường, xã kết chuyển một trăm phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2007 tương ứng theo cấp ngân sách.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh