HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2014/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 18 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KHUNG MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGPHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chínhphủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày02/01/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyềnquyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1811/TTr-UBND ngày 27/5/2014 của Ủy ban nhân dântỉnh về việc quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp,xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế vàNgân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhấttrí thông qua Tờ trình số 1811/TTr-UBND ngày 27/5/2014 của Ủy bannhân dân tỉnh về việc Quy định khung mức thu,quản lý vàsử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với cácnội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi thực hiện:

a) Việc thu phí trông, giữ xe đạp,xe máy, ô tô được thực hiện tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện côngcộng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định về kết cấu hạ tầng, giaothông, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và tại các kho, bãi của các đơn vịra quyết định tạm giữ phương tiện giao thông của người sử dụng phương tiện giaothông vi phạm pháp luật;

b) Kho, bãi trông giữ phương tiệngiao thông củangười sử dụng phương tiện giao thông vi phạm pháp luật phải đảm bảo các điềukiện: có mái che, có cửa khóa nhằm đảm bảo tài sản không bị mất, hư hỏng do tạmgiữ thời gian dài.

2. Đối tượng nộp phí:

a) Người sử dụng xe đạp, xe đạpđiện, xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy, xe môtô và ô tô có nhu cầu trông giữ;

b) Người sử dụng phương tiện giaothông vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông bị tạm giữ phương tiệngiao thông.

3. Đơn vị thu phí:

a) Tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhànước có thẩm quyền cho phép trông giữ xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắnmáy, xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy, xe mô tô và ô tô;

b) Cơ quan, đơn vị Nhà nước được cấpcó thẩm quyền cho phép trông giữ xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy,xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy, xe mô tô và ô tô;

c) Cơ quan, đơn vị Nhà nước củangười có thẩm quyền quyết định tạm giữ phương tiện vi phạm pháp luật về trật tựan toàn giao thông.

4. Khung mức thu phí:

a) Khung mức thu phí trông giữ xeđạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô, các loại xe tương tự xegắn máy, xe mô tô và ô tô tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộngvà tại các kho, bãi của các đơn vị ra quyết định tạm giữ phương tiện giao thôngcủa người sử dụng phương tiện giao thông vi phạm pháp luật được quy định nhưsau:

- Mức thu phí lượt banngày (từ 06 giờ đến 22 giờ):

+ Xe đạp, xe đạp điệnkhông quá 2.000 đồng/lượt;

+ Xe mô tô, xe gắn máy, xemáy điện, các loại xe tương tự xe gắn máy, xe mô tô không quá 4.000 đồng/lượt;

+ Xe ô tô thì tùy theo sốghế hoặc trọng tải của xe, nhưng cũng không quá 20.000 đồng/lượt;

- Mức thu phí trông giữban đêm (từ sau 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau) có thể cao hơn mức thu phíban ngày, nhưng tối đa không quá 02 (hai) lần mức thu phí ban ngày. Trường hợptrông giữ cả ngày và đêm thì mức thu phí cả ngày và đêm tối đa bằng mức thu phíban ngày cộng với mức thu phí ban đêm;

- Mứcthu phí theo tháng tối đa không quá 50 (năm mươi) lần mức thu phí ban ngày;

- Mức thu phí tại cácđiểm, bãi trông giữ ở các tổ chức y tế, cơ sở giáo dục, chợ, siêu thị, trungtâm thương mại, khuchung cư là những nơi có nhiều nhu cầu trông giữ phương tiện cần áp dụng mứcthu phí thấp hơn các nơi khác;

- Đối với các điểm, bãitrông giữ ô tô có điều kiện trông giữ những xe ô tô có chất lượng cao, yêu cầuvề điều kiện phục vụ cao hơn những điều kiện trông giữ thông thường thì có thểsử dụng hệ số điều chỉnh từ 1 đến 3 lần;

b) Căn cứ khung mức thutại Nghị quyết này, giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu cụ thể, đảm bảophù hợp với tình hình thực tế, khả năng đóng góp của người nộp; thuận tiện chocả người thu phí và người nộp phí.

5. Quản lý và sử dụng phí:

a) Đối với các tổ chức, cá nhân trông giữ các loại xephải làm thủ tục báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Số tiền thu phí trông giữxe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô, các loại xe tương tự xegắn máy, xe mô tô và ô tô được xác định là doanh thu hoạt động kinh doanh của tổchức, cá nhân thu phí. Tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quyđịnh pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thuphí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm đền bù khiphương tiện trông giữ bị hư hỏng, mất cắp;

b) Đối với các cơ quan, đơnvị Nhà nước được cấp có thẩm quyền cho phép trông giữ xe đạp, xe đạp điện, xemáy điện, xe gắn máy, xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy, xe mô tô và ôtô và các đơn vị ra quyết định tạm giữ phương tiện giao thông của người sử dụngphương tiện giao thông vi phạm pháp luật.

Toàn bộ số tiền thu phíđược nộp vào tài khoản phí, lệ phí chờ nộp ngân sách của cơ quan thu phí mở tạiKho bạc Nhà nước. Từ tài khoản này, số tiềnthu phí được phân phối và sử dụng như sau:

- Trích 70% tổng số tiềnphí thu được để lại cho tổ chức thu và dùng để chi cho các nội dung sau:

+ Chi trả tiền lương hoặctiền công, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo tiền lương cho cá nhântrực tiếp thu phí (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã hưởng lươngtừ ngân sách Nhà nước theo chế độ quy định);

+ Chi phí phục vụ trực tiếpcho việc thu phí như: chi phí in ấn, thanh toán chứng từ thu cho cơ quan thuế;

+ Chi phí mua sắm, duy tu,bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ các phương tiện, bến bãi phục vụcho công tác trông giữ phương tiện;

+ Chi hoàn trả tiền phí đãnộp cho người nộp phí theo quy định;

+ Trích quỹ khen thưởng,quỹ phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thu phí trong đơn vị. Mức tríchlập 2 (hai) quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, bình quân một năm, một người tốiđa không quá 3 (ba) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn năm trướcvà bằng 2 (hai) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng nămtrước;

- Sốtiền còn lại sau khi trích để lại đơn vị thu phí (30% tổng số thu) nộp vào ngânsách Nhà nước, điều tiết 100% cho cấp ngân sách trực tiếp thu;

- Hàng năm, đơn vị thu phíphải lập dự toán thu, chi gửi cơ quan tài chính, thuế cùng cấp, Kho bạc Nhànước nơi đơn vị thu mở tài khoản “Phí, lệ phí chờ nộp ngân sách” để kiểm soátchi theo quy định hiện hành; hàng năm phải quyết toán thu chi theo thực tế. Saukhi quyết toán đúng chế độ, số tiền phí chưa chi trong năm được phép chuyểnsang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

Riêng đối với các đơn vịthực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 củaChính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công và cơ quan Nhànước thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 07/10/2005 của Chính phủvề quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phíquản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước được sử dụng phần phí trích lạicho phù hợp với cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị mình sau khi đã đảm bảocác khoản chi phí liên quan đến công tác thu.

Sốtiền được trích lại cho tổ chức thu được phản ảnh theo dõi vào sổ sách kế toáncủa đơn vị thu phí và sử dụng chi cho nội dung nêu trên. Trường hợp trong nămnếu số tiền trích để lại cho đơn vị không đủ để chi cho các nội dung trên thìNgân sách các cấp cân đối bổ sung thêm từ số phí nộp ngân sách Nhà nước. Trườnghợp số tiền trích còn thừa sẽ được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chitheo chế độ quy định.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổchức triển khai, thực hiện Nghị quyết này; các quy định về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh trước đây trái với Nghị quyết nàyđều được bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh có đề nghị điềuchỉnh, bổ sung các nội dung có liên quan về thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào cácquy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tình hình thựctế của địa phương để quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh trongkỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2014 và cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng