HĐND HUYỆN YÊN MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

V/v cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Yên Minh Khóa XVII, Nhiệm kỳ 2004-2009

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MINH KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Điều 25 và Điều 45 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 86 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh Khóa 17 nhiệm kỳ 2004-2009 của ông: Dương Hồng Vinh, do chuyển công tác; Tờ trình số: 29/TTr-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh, về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2004-2009;

Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh đã thảo luận và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cháp nhận cho ông: Dương Hồng Vinh thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh khóa XVII, nhiệm kỳ 2004-2009, do được điều động đi nhận công tác tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Cư Thị Dính