HĐND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

về việc hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2006-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18.4.2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19.01.2006 của Liên bộ: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 44/TTr-UB , ngày 28.9.2006 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt phương án hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2006-2010; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá-Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với “phương án hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2006-2010” do UBND tỉnh trình, cụ thể:

- Đối tượng: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động chưa qua học nghề (theo thứ tự ưu tiên).

- Phương thức hỗ trợ: Kinh phí được phân bổ và cấp cho cơ sở dạy nghề, không cấp trực tiếp cho người học nghề.

- Mức hỗ trợ: Tính theo số lượng học viên thực tế tốt nghiệp trong một khoá học, tối đa không quá 300.000đồng /người/tháng và không quá 1.500.000đồng/người/khoá học nghề. Mức hỗ trợ cụ thể cho từng khoá học do UBND tỉnh quy định.

- Chỉ tiêu dạy nghề: Năm 2006 là 1.500 lao động, các năm tiếp theo mỗi năm tăng thêm 500 lao động, đến năm 2010 đạt 3.500 lao động.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn được bố trí từ:

+ Ngân sách trung ương,

+ Ngân sách địa phương,

+ Huy động từ các nguồn khác.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2007.

Điều 3: UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND tỉnh phiên thường kỳ cuối năm.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Huy Tính