HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2006/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ DẠY NGHỀNGẮN HẠN CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHBẮC NINH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ – TTg ngày 18.4.2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợdạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;

Căn cứ Thông tư liêntịch số 06/2006/TTLT-BTC – BLĐTBXH ngày 19.01.2006 của Liên bộ: Tài chính, Laođộng- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạynghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;

Sau khi xem xét Tờ trìnhsố 44/TTr-UB ngày 28.9.2006 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt phương ánhỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2006 –2010; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá – Xã hội và ý kiến thảo luận của đạibiểu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí với“phương án hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Ninh giaiđoạn 2006 – 2010” do UBND tỉnh trình, cụ thể:

- Đối tượng: Lao độngnông thôn trong độ tuổi lao động chưa qua học nghề

( theo thứ tự ưu tiên)

- Phương thức hỗ trợ:Kinh phí được phân bổ và cấp cho cơ sở dạy nghề, không cấp trực tiếp cho ngườihọc nghề.

- Mức hỗ trợ: Tính theosố lượng học viên thực tế tốt nghiệp trong một khoá học, tối đa không quá300.000đồng /người /tháng và không quá 1.500.000đồng /người /khoá học nghề. Mứchỗ trợ cụ thể cho từng khoá học do UBND tỉnh quy định.

- Chỉ tiêu dạy nghề: Năm2006 là 1.500 lao động, các năm tiếp theo mỗi năm tăng thêm 500 lao động, đếnnăm 2010 đạt 3.500 lao động.

- Nguồn kinh phí hỗ trợdạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn được bố trí từ:

+ Ngân sách trung ương,

+ Ngân sách địa phương,

+ Huy động từ các nguồnkhác.

Điều 2. Nghị quyếtnày có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2007.

Điều 3. UBND tỉnh cótrách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, hàng năm báo cáo kết quả thựchiện tại kỳ họp HĐND tỉnh phiên thường kỳ cuối năm.

Thường trực HĐND, cácBan của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐNDtỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính