HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2008

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi nghe Tờ trình số 6117/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện ngân sách năm 2007, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2008 và Báo cáo tóm tắt Tờ trình ngày 04 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2007; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2008; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2008 là 6.722.744 triệu đồng (Sáu ngàn, bảy trăm hai mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng), bao gồm:

a) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 1.620.000 triệu đồng.

b) Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước: 4.048.000 triệu đồng.

c) Thu vay theo khoản 3, điều 8, Luật Ngân sách Nhà nước: 800.000 triệu đồng.

d) Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 254.744 triệu đồng.

2. Trong dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố và kể cả thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách, thu chuyển nguồn thì tổng thu ngân sách địa phương được hưởng là 5.502.806 triệu đồng (Năm ngàn, năm trăm lẻ hai tỷ, tám trăm lẻ sáu triệu đồng). Chia ra:

a) Ngân sách cấp thành phố: 4.814.346 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương bổ sung là 242.881 triệu đồng từ nguồn vốn trong nước là 127.881 triệu đồng, từ nguồn vốn ngoài nước là 115.000 triệu đồng.

b) Ngân sách quận, huyện - phường, xã: 688.460 triệu đồng

Điều 2.

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 là 5.502.806 triệu đồng (Năm ngàn, năm trăm lẻ hai tỷ, tám trăm lẻ sáu triệu đồng). Gồm:

1. Chi ngân sách cấp thành phố: 4.814.346 triệu đồng. Được phân theo các lĩnh vực sau:

a) Chi đầu tư phát triển và trả nợ vay: 3.334.760 triệu đồng.

Trong đó, chi XDCB từ nguồn trung ương có mục tiêu: 199.260 triệu đồng, gồm: chi từ nguồn vốn trong nước là 84.260 triệu đồng, ghi chi từ nguồn vốn ngoài nước là 115.000 triệu đồng.

b) Chi thường xuyên: 650.658 triệu đồng.

Trong đó:

 - Chi sự nghiêp Giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 140.283 triệu đồng.

 - Chi sự nghiệp Khoa học, công nghệ: 14.250 triệu đồng.

c) Cải cách tiền lương: 209.000 triệu đồng.

d) Chi thực hiện chương trình MTQG: 38.400 triệu đồng.

e) Chi thực hiện các mục tiêu từ nguồn trung ương bổ sung: 5.221 triệu đồng.

f) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 5.000 triệu đồng.

g) Dự phòng ngân sách: 106.796 triệu đồng.

h) Chi bổ sung ngân sách quận, huyện: 245.070 triệu đồng.

i) Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN: 219.441 triệu đồng, trong đó chi đầu tư xây dựng các công trình ngành y tế, giáo dục là 44.000 triệu đồng. 

2. Chi ngân sách quận, huyện - phường, xã: 688.460 triệu đồng, trong đó dự phòng ngân sách quận, huyện - phường, xã: 26.785 triệu đồng.

Điều 3.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết này tiến hành giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2008 cho từng ngành; từng quận, huyện để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh