HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 87/2007/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH HÒA BÌNH VỀ NÂNG MỨC TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03/12/2004;

Căn cứ Quyếtđịnh số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chếđộ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;

Căn cứ Thông tưsố 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn,chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản;

Sau khi xem xétTờ trình số 22/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh HòaBình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 87/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của Hội đồngnhân dân tỉnh về nâng mức trợ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản; Báo cáo thẩmtra của Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảoluận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Bãi bỏ Nghị quyết số 87/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của Hội đồngnhân dân tỉnh về nâng mức trợ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnhcó trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thôngqua.

Nghị quyết này đãđược Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, PCT, CVP);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh (CVP, PVP);
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang