HĐND HUYỆN YÊN MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

V/v bãi nhiệm Đại biểu HĐND huyện Yên Minh Khóa XVII, Nhiệm kỳ 2004-2009

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MINH KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Điều 46 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 87 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 28/TTr-HĐND ngày 27 tháng 06 năm 2008 của Thường trực HĐND huyện Yên Minh. Về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện Yên Minh khóa XVII, đối với ông Cư Pháp Lử;

Căn cứ kết quả bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện Yên Minh khóa CVII, nhiệm kỳ 2004-2009, tại biên bản kiểm phiếu bãi nhiệm ngày 30 tháng 06 năm 2008;

Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh đã thảo luận và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện Yên Minh khóa XVII, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông: Cư Pháp Lử do không hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu HĐND.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Cư Thị Dính