HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005

NGHỊ QUYẾT

Vê điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2006

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân được Quốc hội khoá XI - kỳ họp thứ tư thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5771/TTr-ƯBND ngày 24/11/2005 của ủy ban nhân dân tỉnh về phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tinh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 89/BC-KTNS ngày 02/12/2005 của Ban Kinh tế - Ngân* sách và ý kiên của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.Phê chuẩn phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2006 tại Tờ trinh số 5771/TTr-UBND ngày 24/11/2005 của ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2.Giao ủy ban nhân dân tỉnh ban hạnh bảng giá các loại đất điều chinh, bổ sung và tồ chức triển khai thực hiện theo đứng quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII - kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2005./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Minh Sang