HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc Quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,

KHOÁ VII, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá.

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi nghe Tờ trình số 6116/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc đề nghị HĐND thành phố khoá VII, kỳ họp 10 xem xét điều chỉnh và quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thống nhất Tờ trình số 6116/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị HĐND thành phố khoá VII, kỳ họp 10 xem xét điều chỉnh và quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ phí đấu thầu;

2. Điều chỉnh phí đấu giá;

3. Lộ trình tăng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt;

4. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

5. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực;

6. Lệ phí cấp biển số nhà;

Điều 2.

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng đối với từng loại phí, lệ phí đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: Thống nhất lộ trình tăng phí đến năm 2015. Giao UBND thành phố căn cứ tỷ lệ % (phần trăm) quy định cho từng năm và đơn giá nước sạch do UBND thành phố quy định, hàng năm ban hành mức thu phí cụ thể để thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh