HĐND HUYỆN YÊN MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

V/v xin phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách năm 2007

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MINH KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 174/TTr-UBND ngày 20/6/2008 của UBND huyện Yên Minh “V/v xin phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách năm 2007”;

Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII-Kỳ họp thứ 12 thảo luận nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách năm 2007 như sau:

Tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước năm 2007:

177.926.944.567đ

Trong đó:

+ Điều tiết ngân sách Trung ương:

6.613.500đ

+ Điều tiết ngân sách tỉnh:

3.684.700đ

+ Điều tiết ngân sách huyện:

156.594.698.698đ

+ Điều tiết ngân sách xã:

21.322.247.759đ

- Tổng quyết toán chi NS địa phương năm 2007:

177.558.050.408đ

Trong đó:

+ Chi ngân sách huyện:

156.691.487.569đ

+ Chi ngân sách xã:

20.966.562.839đ

- Kết dư ngân sách:

358.896.049đ

Trong đó:

+ Kết dư ngân sách huyện:

3.211.129đ

+ Kết dư ngân sách xã:

355.684.920đ

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 01 tháng 7 năm 2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Cư Thị Dính