HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 5a/ 2001/NQ /HĐND4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2001

NGHỊ QUYẾT

Về đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- xã hội năm 2001

_____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế- xã hội sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2001:

- Sau khi nghe phát biểu bổ sung của một số địa phươnh, đơn vị: báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu.

QUYẾT NGHỊ

Nhất trí báo cáo đánh giá tình hình knh tế xã hội sáu tháng đầu năm 2001; các nhiệm vụ , giải pháp sáu tháng cuối năm được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan; HĐND tỉnh nhấn mạnh những nội dung sau:

1/ Về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trong sáu tháng đầu năm 2001.

Nhìn tổng quát , những Nghị quyết của HĐND từ đầu năm đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Tình hình kinh tế- xã hội có những chuyển biến quan trọng. Các ngành kinh tế chủ yếu đã có bước tăng trưởng; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt mức cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất lương thực gữi mức ổn định, sản lượng lúa vụ Đông Xuân đạt 103,4 nghìn tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,5%. Du lịch , dịch vụ có bước phát triển , tăng khá hơn so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách đạt 61 % dự toán và tăng 16%. Các công trình chủ yếu trong kế hoạch kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 đã được khởi công xây dựng. Nhièu cơ sở sản xuất và công trình dân sinh mới được đưa vào sản xuất, sử dụng. Cải cách hành chính ở các đơn vị làm điểm đã đạt được những kết quả bước đầu. Các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm đúng mức, đã tạo không khí vui tươi,phấn khởi trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững và tăng cường. Tình hình an ninh, chính trị tuy có những diễn biến phức tạp nhưng đã được xử lý kịp thời, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy vậy, quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, nhất là công tác xây dựng cơ bản chậm (mới chỉ đạt 29%). Chưa có giải pháp hợp lý để đẩy nhanh quá trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho nhân dân. Mọi số chính sách đòn bẩy , chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho nhân dân. Một số chính sách đòn bẩy, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh dịch vụ chưa được cụ thể hóa. Tiến độ chương trình kiên cố kênh mương và bê tông hóa giao thông nông thôn còn chậm...

II. Về các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu:

Trong sáu tháng cuối năm , để hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế- xã hội đã đề ra:HĐND tỉnh nhấn mạnh các vấn đề cơ bản sau:

1. Tăng cường đầu tư để đổi mới cơ cấu giống và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong việc tìm đầu ra cho hàng nông sản. Tăng cường công tác quy họach, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát dịch bệnh trong chăn nuôi , nhất là nuôi trồng thủy sản. Đẩy nhanh chương trình đa dạng hóa nông nghiệp , nghiên cứu các giải pháp hợp lý để thực hiện tốt chươngtrình cây công nghiệp; chỉ đạo chăm sóc và chuẩn bị tốt việc thu hoạch vụ Hè Thu.

2. Tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp tiếp tục đầu tư tư chiều sâu để nâng cao công nghệ và chất lượng sản phẩm: đồng thời mở rộng sản xuất trong các lĩnh vực có ưu thế như bia, ximăng, gạch men sứ, gạch tuynel. Có chính sách và biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các sản phâmt mới trong việc tìm kiếm thị trường , tiêu thụ sản phẩm.

3. Sớm tổng hết , đánh giá hiệu quả hoạt động của các DNNN hiện có để thực hiện các biện pháp giải quyết thích hợp đối với từng loại DN. Kiên quyết sắp xếp lại các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dầi: tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả; thực hiện sáp nhập, chuyển đổi để tổ chức thành những đơn vị có đủ năng lực phát triển; đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa, giao bán , khoán, cho thuê các DNNN có đủ điều kiện.Có phương án củng cố để phát huy vai trò kinh tế hợp tác và HTX, trong đó chú trọng việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ các HTX về chuyên môn nghiệp vụ.

4. Chỉ đạo tốt công tác thu thuế: phấn đấu thu đạt và vượt chi tiêu ngân sách bằng việc tiếp tục thực hiện và ban hành những chính sách mới trong kích cầu đầu tư. Thực hiện tốt các biện pháp bồi dưỡng nguồn thu để tạo được nguồn thu vững chắc. Quản lý chặt chẽ các khoản chi; triệt để tiết kiện, chống tiêu cục, lãng phí, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Thực hiện đúng các chính sách miễn giảm thuế của nhà nước đối với các đối tượng thu hưởng.

5. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hệin đúng các quy định và đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản. Có biện pháp kiên quyết đối với các chủ đầu tư và các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình. Có cơ chế, chính sách phù hợp và chấn chỉnh công tác điều hành quản lý công trình, ban quản lý dự án; nâng cao trách nhiệm quản lý thi công và giám sát chất lượng công trình đẩy mạnh tiến độ và đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong XDCB.

Tạo mọi điều kiện để đảm bảo đúng tiến độ công trình trọng điểm như cảng Chân Mây, cửa ngõ Bắc Nam, cơ sở hạ tầng các khu du lịch, công viên 3/2 kè bờ sông An Cựu. Tổ chức tốt công tác chuẩn bị cho việc khởi công một số công trình mới nhưu cầu Trường Hà, cầu Hòa Xuân , đập Thảo Long...Khẩn trương chuẩn bị tốt dự án di dân lòng hồ Tả Trạc.

6. Tiếp tục xây dựng, ban hành và thực hiện các chính sách ưu đãi để khuyến khích đầu tư bên ngoài vào các lĩnh vực quan trọng và với các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn; xây dựng chính sách cụ thể cho các lĩnh vực kinh tế quan trọng. Chú trọng các chính sách để phát triển nông nghiệp và nông thôn; đặc biệt là các chính ách về xây dựng cơ sửo hạ tầng và chuyển đổi cơ cấu giống trong sản xuất nông nghiệp.Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, sử dụng cán bộ và thu hút chất xám; nhất là đối với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ mới.

7. Về cải cách hành chính , trên cơ sở tôổn kết , đánh giá mô hình thí điểm, khẩn trương , tích cực triển khai ra diện rộng ở tất cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Gắn việc củng cố, sắp xếp bộ máy với việc phân công, phân cấp, quy định rõ hơn chức năng của các cơ quan, tổ chức nhà nước. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng vai trò của nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lí đất đai, xây dựng cơ bản, trong công tác quy hoạch và trong các lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân.

8. Tổ chức tốt việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình trọng điểm của tỉnh. Chú trọng chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình 135 và chương trình giải quyết việc làm cho người lao động.

9. Tăng cường chỉ đạo các hoạt động văn hóa, TDTT; kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chấn chỉnh hoạt động ca Huế trên sông Hương, kiên quyết ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Các ngành, các đoàn thể phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hè cho học sinh sinh viên và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học 2001-2002. Triển khai kịp thời các hoạt động chuẩn bị cho lể hội Festival 2002, Hội khoe Phù Đổng toàn quốc 2004.

10. Đôn đốc triển khai các biện pháp phòng chống lụt, bão, giảm nẹ thiên tai. Thường xuyên kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất và phương án phục vụ phòng chống bão lụt của các đại phương đơn vị. Kiểm tra và có biện pháp khắc phục tu bổ các hồ đập thủy lợi; có phương án đảm bảo an toàn cho các khu dân cư nằm trong vùng có khả năng nguy hiểm trong mùa mưa lũ.

11. Khẩn trương chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2002 theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ.

12. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang và công an nhân dân. Đảm bảo chế độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng dân quân tự vệ. Có phương án cụ thể và kiên quyết đấu tranh làm thất bại

mọi âm mưu của các thế lực phản động; nhất là các phần tử cực đoan lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân ngay từ cơ sở. Xử lí dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

III. Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh  căn cứ chức năng, quyền hạn của mình phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai, quán triệt Nghị quyết của HĐND tỉnh đến các cấp, các ngành, các cơ sở và động viên cán bộ, nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cấp, các ngành sớm cụ thể hóa và phối hợp đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND đã đề ra.

HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể các bộ, quân và dân trong tỉnh, nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những thành quả đã đạt được phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2001, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2001-2005.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn