HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 5c/ 2001/NQ /HĐND4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2001

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2001

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 23/6/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật ngân sách nhà nước ngày 20/5/1998;

- Căn cứ Nghị quyết số 4b/ 2001/NQ-HĐND4 ngày17/01/2001 về dự toán ngân sách năm 2001 của HĐND tỉnh khóa IV;

- Sau khi nghe báo cáo phương án điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2001 . thuyết trình của Ban Kinh tế và ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh;

QUYẾT NGHỊ

I. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2001 với các số liệu cơ bản sau:

A. Tổng thu ngân sách nhà nước trên đại bàn tăng so với dự toán của HĐND thông qua đầu năm: 26.800.000.000đồng

Gồm:

1. Nguồn thưởng vượt ngân sách năm 2000:11.000.000.000đồng

2. Huy động nguồn kết dư ngân sách tỉnh:15.800.000.000đồng

B. Tổng chi ngân sách địa phương tăng so với dự toán HĐND tỉnh thông qua đầu năm: 26.800.000.000đồng

Nội dung chi như sau:

+ Đầu tư xây dựng mới cầu Trường Hà:11.000.000.000đồng

+ Nguồn huy động kết dư ngân sách tỉnh 15.800.000.000 đồng để chi vào các mục đích:

- Hoàn trả các khoản lãi do ngân sách địa phương vay đã đến hạn trả;

- Bổ sung vốn sự nghiệp giao thông, kiến thiết thi chính cho thành phố Huế phục vụ Festival 2002 và một số huyện, đơn vị dự toán;

- Chi phí cho công tác qui hoạch và chuẩn bị đầu tư;

- tăng cường trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác theo chế độ và chỉnh trang, sữa chữa trụ sở một số cơ quan hành chính sự nghiệp;

- Bổ sung kinh phí sự nghiệp, kinh phí thường xuyên cho các ngành và các huyện, thành phố Huế; kinh phí cho Trung tâm công nghệ phần mềm; kinh phí phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

- Dự phòng kinh phí khắc phục hậu quả bão, lụt; cứu trợ xã hội và một số nhu cầu đột xuất khác.

II. Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, UBND tỉnh phân bổ cụ thể các danh mục chi theo các nội dung chi nêu trên để các ngành, các huyện, thành phố Huế chủ động triển khai thực hiện. Đòng thời, giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, các ban, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết dự toán ngân sách năm 2001 đã điều chỉnh trên các lĩnh vực và phạm vi thuộc trách nhiệm đã được Luật qui định.

 Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 5 thông qua lúc 15giờ 25 phút ngày 12 tháng 7 năm 2001.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn