HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5c/ 2007/NQ-HĐND

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNGVÀ LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng,chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Thựchành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26 tháng 10 năm 2006 của Tỉnh ủyvề Chương trình hành động phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm;

Sau khi nghe Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2007 củaThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng,Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và ý kiến phát biểu của đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Tán thành và thông qua Đề án về thi hành Luật Phòng, chốngtham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Tờ trình số04/TTr-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,đồng thời nhấn mạnh:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V quyết tâm đẩymạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnhvực đời sống xã hội theo sự chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Chươngtrình hành động của Tỉnh ủy khóa XIII về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắnvới việc thực hiện nghiêm túc cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí trên địabàn tỉnh.

2. Để thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống thamnhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu cáccấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tập trung vào ba giải pháp chủ yếu dưới đây:

2.1. Làm tốt công táctuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, nhân dân toàn tỉnh, đi sâu vàocác nội dung của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí đảm bảo thực hiện có kết quả và tạo được chuyển biến cụ thể đốivới công tác quan trọng này.

2.2. Thực hiện nghiêmtúc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở mọi cấp,mọi ngành, mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đề cao ý thức trách nhiệm của từng cơquan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Làm rõtrách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng,lãng phí ở cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương được giao phụ trách.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trongtỉnh triển khai tốt các chủ trương, biện pháp đã đề ra trong Chương trình hànhđộng số 05-NQ/TU ngày 26 tháng 10 năm 2006của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 4 tháng 01 năm 2007 của UBNDtỉnh về chương trình hành động thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí. Trong đó, tập trung đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãngphí ở các lĩnh vực sau đây:

3.1. Lĩnh vực quyhoạch, kế hoạch:

a. Ủy ban nhân dân cáccấp tranh thủ ý kiến của cấp ủy, của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xácđịnh rõ quy mô, tính chất các chương trình, dự án phải thông qua tập thể lãnhđạo và Hội đồng nhân dân địa phương, đảm bảo tính khả thi cao trước khi quyếtđịnh đầu tư và triển khai thực hiện.

b. Các dự án quy hoạch(tổng thể và chi tiết) phải thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Chủ động tổchức lấy ý kiến của các đối tượng bị chi phối ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầutư. Khi triển khai dự án phải thông báo công khai các nội dung chủ yếu của dựán (quy mô, nguồn vốn, tiến độ, chính sách đền bù giải tỏa...) cho nhân dân vàcơ quan chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các đơnvị, tổ chức có liên quan).

c. Tiến hành rà soátcác dự án quy hoạch đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước giao đất hoặc tạmgiao đất, nhưng chủ đầu tư không triển khai thực hiện đúng tiến độ cam kết khinhận đất để xử lý kịp thời.

3.2. Về xây dựng cơbản và công tác nhà, đất:

a. Khẩn trương xâydựng và ban hành sớm các quy phạm, định mức, tiêu chuẩn, đơn giá thuộc tráchnhiệm của các cấp chính quyền làm cơ sở quản lý tốt các chương trình, dự án xâydựng cơ bản không để xảy ra sơ hở, dẫn đến tham nhũng, lãng phí.

b. Kiểm tra, xử lý dứtđiểm việc nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các chương trình, dự án khôngbảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định hiện hành của pháp luật.

Kịp thời hoàn thànhthủ tục hoàn công và bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật đã thi công xongcho các đơn vị chức năng quản lý, sử dụng. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng các khu đôthị mới ở thành phố Huế.

c. Công khai danh sáchcác đối tượng được cấp đất, được hóa giá nhà ở, được áp dụng chính sách miễngiảm nghĩa vụ tài chính tại trụ sở của các cơ quan chức năng và trụ sở Ủy bannhân dân các phường, xã, thị trấn thuộc địa bàn để nhân dân giám sát việc thựchiện.

3.3 Về quản lý ngân sách,tài sản công:

a. Thực hiện nghiêmtúc các chế độ, định mức, quy định trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sảncông và các loại tài nguyên. UBND tỉnh khẩn trương chuẩn bị hồ sơ trình Hộiđồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị định số 61/CPngày 5 tháng 7 năm 1994. Trong đó, xác định rõ danh mục nhà ở thuộc sở hữu nhànước được hóa giá và danh mục nhà ở thuộc sở hữu nhà nước không được hóa giá. Thựchiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tổng kiểm tra và xây dựng kế hoạchquản lý, sử dụng có hiệu quả các công sở phù hợp với quy hoạch giai đoạn 2007 -2010.

b. Bổ khuyết sự chỉđạo thực hiện chính sách sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quảdoanh nghiệp nhà nước, nhất là trong khâu định giá tài sản. Ngoài giá trị tàisản cần tính toán hợp lý giá trị thương hiệu, lợi thế kinh doanh để xác địnhđúng giá trị doanh nghiệp trước khi thực hiện chuyển nhượng, cổ phần hóa, bán,khoán, cho thuê, giao cho người lao động.

4. Xử lý nghiêm cả về hành chính và hình sự các vụ vi phạmLuật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khiphát hiện. Trước mắt, tập trung xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng ởBan quản lý dự án xóa nhà tạm huyện A Lưới, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ,Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Phú Vang và khẩn trươnggiải quyết các vấn đề tồn tại của dự án thoát nước thải Bỉ, dự án Công viên vuichơi, giải trí Ngự Bình... do đầu tư xây dựng kéo dài, gây lãng phí lớn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thểhóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện theo chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn. Xây dựng dự toán kinh phí cần thiết trình Hội đồng nhândân tỉnh quyết định đảm bảo triển khai nghị quyết này đạt kết quả.

Giao Viện kiểm sátnhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trongphạm vi nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hộiđồng nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với BanThường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, cơ quan thôngtin đại chúng tiến hành phổ biến, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiệnNghị quyết theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã đượcHội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 thôngqua./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Mễ