HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______


Số: 60/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________


Điện Biên, ngày 20 háng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội,

đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2006

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 41/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 5 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2006;

Sau khi xem xét các Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006; Báo cáo thẩm tra số: 77/BC-TH ngày 10/7/2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2006, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung như sau:

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2006:

Trong 6 tháng đầu năm 2006 với khí thế thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; các ngành, các cấp, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã quán triệt và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra thành chương trình, kế hoạch cụ thể; đồng thời đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn thách thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh đã đề ra.

1. Kinh tế: Tiếp tục có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,7% so với cùng kỳ năm 2005; nhiều mục tiêu chủ yếu về phát triển Kinh tế -Xã hội của tỉnh đạt tỷ lệ khá cao so với kế hoạch và đều tăng so với cùng kỳ năm 2005.

Sản xuất Nông - Lâm nghiệp đạt mức tăng trưởng 5%; diện tích, sản lượng các loại cây lương thực, cây trồng vụ đông, các loại cây công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số vùng chuyên canh cây lúa, ngô, đậu tương, cà phê, chè,... tiếp tục phát triển. Đàn gia súc, gia cầm tuy bị ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng nhưng vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng; Công tác trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng có nhiều tiến bộ.

Giá trị sản xuất công nghiệp tuy bị ảnh hưởng của việc tăng giá đầu vào nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng 11%; nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng sản lượng và tiêu thụ mạnh trên thị trường như: điện, gạch, khí gas, xi măng, thức ăn gia súc, sản phẩm chế biến từ gỗ ...

Hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ tiếp tục phát triển, chất lượng được nâng lên, doanh thu từ các hoạt động thương mại, du lịch tăng so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất nhập khẩu tuy chưa đạt so với kế hoạch đề ra nhưng đạt mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 58,9% dự toán đầu năm, đã khai thác có hiệu quả nguồn thu tại địa phương góp phần bổ sung cân đối chi cho các nhu cầu phát sinh. Chi ngân sách đạt 45% so dự toán. Công tác quản lý tài chính đảm bảo nguyên tắc, triệt để tiết kiệm, chi ngân sách đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị. Hoạt động ngân hàng, tín dụng đảm bảo các nhu cầu của xã hội.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc các thành phần kinh tế từng bước được củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao tính cạnh tranh; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo kế hoạch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh và phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Nguồn lực đầu tư huy động đạt khá, đã tranh thủ được các nguồn vốn đầu tư từ Trung ương để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Việc quản lý, sư dụng, phân bổ vốn đầu tư phát triển theo đúng quy định, tiến độ giải ngân cấp phát, thanh toán các nguồn vốn có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ năm trước.

2. Các mặt Văn hóa - Xã hội: Tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đảm bảo tiến độ phổ cập trung học cơ sở, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở; tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 99,87%, trung học phổ thông đạt 81,79%. Đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề dài hạn thực hiện đúng kế hoạch; đã tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế, Dân số, Kế hoạch hóa Gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, các chính sách xã hội, các chương trình xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, hoạt động khoa học công nghệ tiếp tục được quan tâm và thực hiện khá tốt.

Hoạt động Văn hóa - Thông tin, Phát thanh - Truyền hình tiếp tục được đẩy mạnh, tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại Đảng toàn quốc lần thứ X. Phong trào quần chúng tập luyện thể dục thể thao phát triển mạnh, Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VII đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

3. Các lực lượng vũ trang đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch quân sự quốc phòng địa phương năm 2006. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo vệ, tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; đã chủ động nắm chắc tình hình không để đột xuất xấu, bất ngờ xẩy ra trên địa bàn.

4. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước sau Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn II trên địa bàn; xây dựng các đề án chia tách thành lập mới các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo quy hoạch. Chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thỉnh cầu của nhân dân từ cơ sở.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn nổi lên một số tồn tại là:

- Còn một số chỉ tiêu sản xuất đạt thấp, nhất là các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu. Tập quán chăn nuôi gia súc, trình độ thâm canh đã có chuyển biến song chưa đáp ứng với yêu cầu của sản xuất hàng hóa, việc gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản cho nhân dân chưa rõ nét. Công tác phát triển rừng sản xuất gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu chậm được triển khai, tình trạng cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép vẫn xẩy ra trên một số địa bàn. Tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, tiến độ thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La còn chậm; công tác chuẩn bị đầu tư các chương trình, dự án phân cấp cho cơ sở quản lý còn thụ động, tiến độ chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các nguồn vốn trong kế hoạch được giao.

- Chất lượng các mặt giáo dục, hoạt động văn hóa, thông tin ở cơ sở, các hoạt động khoa học công nghệ và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chưa cao; đời sống nhân dân ở vùng cao vẫn còn nhiều khó khăn; tình hình di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái phép, buôn bán và sử dụng ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp.

- Năng lực chỉ đạo, điều hành, công tác quản lý đầu tư, quản lý nhà nước trên địa bàn của chính quyền cơ sở còn nhiều yếu kém.

II. Nhiệm vụ trọng tâm về Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh trong 6 tháng cuối năm 2006:

1. Về phát triển Kinh tế:

a. Trong sản xuất Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản:

Tiếp tục tăng diện tích gieo trồng, thâm canh tăng vụ trồng các loại cây lương thực, cây công nghiệp theo kế hoạch; phát huy hiệu quả các công trình thủy nông; gắn sản xuất với công nghệ chế biến, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tập trung các nguồn lực, nhân lực cho công tác phòng ngừa dịch cúm gia cầm, dập dịch lở mồm long móng và các loại bệnh dịch khác ở gia súc để tiếp tục phát triển đàn gia cầm, duy trì quy mô đàn gia súc. Tăng diện tích ao hồ và đưa các giống thủy sản năng suất cao vào sản xuất.

Tập trung thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, giao khoán bảo vệ rừng. Tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ và phòng chống cháy rừng, chống khai thác gỗ, lâm sản trái phép.

b. Về Công nghiệp, Xây dựng:

- Nâng cao năng lực sản xuất của các cơ sở công nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng cường khả năng tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm công nghiệp; thu hút đầu tư, mở rộng ngành nghề và cơ sở công nghiệp khác; trong đó tập trung vào công nghiệp khai khoáng, chế biến, thủy điện.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, các công trình thuộc các nguồn vốn, chương trình mục tiêu theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công.

- Tăng cường vận động xúc tiến thu hút đầu tư; nâng cao năng lực quản lý đầu tư xây dựng cho các chủ đầu tư, đặc biệt là cấp xã và các đơn vị tư vấn.

c. Về Tài chính:

Tăng cường khai thác các nguồn thu, quản lý chi ngân sách trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nhu cầu chi cho các nhiệm vụ theo kế hoạch và công tác chi cho các đối tượng thụ hưởng ngân sách Nhà nước; quyết toán thu chi ngân sách năm 2005 theo quy định; đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành; đánh giá hiệu quả các dự án đấu giá đất để rút kinh nghiệm triển khai trên diện rộng.

d. Về Thương mại, Du lịch, Xuất Nhập khẩu:

- Củng cố, phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở thương mại, du lịch. Trong đó quan tâm quy hoạch và xây dựng các chợ đầu mối, trung tâm xã giúp nhân dân có thị trường thuận tiện trao đổi hàng hóa. Tiếp tục tăng các sản phẩm du lịch gồm các cơ sở du lịch, tham quan, hàng hóa lưu niệm. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, khai thác nguồn hàng xuất khẩu.

2. Về các mặt Văn hóa - Xã hội:

Tập trung nâng cao chất lượng các mặt giáo dục, hoạt động văn hóa thông tin, quản lý khoa học công nghệ, các mục tiêu y tế quốc gia, dân số, kế hoạch hóa gia đình và các mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ. Đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyển sinh đào tạo Bác sỹ xã năm 2006 theo hướng đáp ứng đủ bác sỹ cho tất cả các xã. Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu y tế quốc gia, chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Triển khai sâu rộng hơn nữa các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Quản lý tốt các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn, tăng cường đưa các sản phẩm văn hóa về cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy sản.

Đẩy mạnh các chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ em, truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình đến các địa bàn vùng sâu. Đẩy mạnh các hoạt động thể dục - thể thao.

Tổ chức tốt ngày thương binh liệt sỹ; thực hiện tốt các chính sách thương binh liệt sỹ, người có công, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người nghèo, trẻ dưới 6 tuổi và người cao tuổi; quan tâm các đối tượng bảo trợ xã hội. Nâng cao chất lượng thực hiện các mục tiêu chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động.

Tổ chức tốt công tác cai nghiện ma túy. Hoàn thành thí điểm sử dụng thuốc hỗ trợ cai nghiện Danapha để có biện pháp triển khai mở rộng.

3. Về xây dựng chính quyền, thanh tra, đối ngoại

Hoàn chỉnh đề án chia tách, thành lập các đơn vị hành chính mới theo kế hoạch. Đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính để có biện pháp thực hiện, tạo bước chuyển biến rõ nét hơn trong những tháng cuối năm. Tổ chức thanh tra theo kế hoạch, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của Pháp luật.

Tăng cường quan hệ thu hút đầu tư của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ; quan hệ với các địa phương giáp biên giới của Trung Quốc và Lào để hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội và hợp tác phát triển kinh tế.

4. Về quy hoạch, kế hoạch:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành phê duyệt các dự án quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư thuỷ điện Sơn La. Tập trung chỉ đạo xây dựng có chất lượng 10 chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XI tỉnh Đảng bộ để triển khai thực hiện ngay từ cuối năm 2006. Rà soát số liệu, rà soát đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2006, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2007 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Về Quốc Phòng - An ninh

Chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó trong mọi tình huống, không để đột biến xấu sảy ra; đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động của tỉnh; giữ vững an ninh biên giới, nội địa. Tăng cường các biện pháp đấu tranh truy quét các loại tội phạm, xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội; tăng cường cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng bám sát cơ sở giúp củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, kiềm chế các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do. Thường trực sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai, chủ động phòng tránh thiệt hại do thiên tai, tổ chức cứu nạn kịp thời khi sảy ra tình huống.

Điều 2. Giao UBND tỉnh có trách nhiệm tăng cường giải pháp chỉ đạo điều hành trong 6 tháng cuối năm để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2006.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn