ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 60/2011/NQ-H ÐND8
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về việc hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

_______________________________

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3208/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-H ÐND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh.

2. Số lượng: Mỗi khu phố, ấp 01 cộng tác viên.

3. Mức hỗ trợ hàng tháng:

a) Cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn 29 xã khó khăn (phụ lục kèm theo) được hỗ trợ 0,5 lần mức lương tối thiểu chung;

b) Cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn các xã, phường, thị trấn còn lại được hỗ trợ 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ ngân sách xã, phường, thị trấn theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Minh Sang