CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 60/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢINGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nướcngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạođiều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sáchnhà nước năm 2016;

Trên cơ sở Kết luận của Thủ tướngChính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Trong những tháng đầu năm 2016, các bộ,ngành trung ương và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyếtcủa Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngânsách nhà nước năm 2016. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2016 chỉ đạt 5,52%,tuy cao hơn cùng kỳ giai đoạn 2012 - 2014 nhưng thấp hơn cùng kỳ năm 2015 và chỉtiêu kế hoạch 6,7% của cả năm 2016, trong đó có nguyên nhân tiến độ triển khaikế hoạch vốn đầu tư công chậm, thủ tục đầu tư, xây dựng còn phức tạp; văn bảnhướng dẫn Luật và Nghị định về đầu tư còn bất cập; công tác giải phóng mặt bằngvà bố trí vốn đối ứng các dự án chưa đáp ứng yêu cầu; côngtác phối hợp và chỉ đạo điều hành ở một số bộ, ngành, địaphương thiếu quyết liệt và còn nhiều bất cập; hồ sơ thanh toán vốn đầu tư cònrườm rà, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ NSNN chỉ đạt hơn 30% kế hoạchnăm.

Để kịp thời khắc phục những hạn chếnêu trên, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và nâng caohiệu quả sử dụng vốn, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangbộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị dự toán cấp I, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ,quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Khẩn trương ràsoát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thốngpháp luật, kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điềukiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dựán đầu tư công:

a) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp vớicác Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan:

- Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩmquyền bổ sung hoặc bãi bỏ quy định trái với các quy định pháp luật về đầu tưcông, xây dựng, ngân sách nhà nước (NSNN) và các văn bản pháp luật liên quan.

- Rà soát các Luật: Đầu tư công, Ngânsách nhà nước, Xây dựng và các Luật liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung cácquy định trong quản lý đầu tư, xây dựng, đầu tư công, NSNN và các văn bản phápluật liên quan theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp,chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, báo cáo Chính phủ trong quý III năm 2016.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bảnhướng dẫn về đầu tư công; trong đó trước ngày 08 tháng 8 năm 2016 ban hành Thôngtư hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụngvốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nướcngoài.

- Trước ngày 15 tháng 7 năm 2016,hoàn thiện dự thảo Nghị định về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đốivới một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020, trình Chính phủ ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp vàcác Bộ, cơ quan liên quan rà soát Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luậtliên quan, đề xuất báo cáo Chính phủ trong quý III năm 2016.

c) Bộ Tài chính:

Tiếp tục rà soát, sửa đổi các văn bảnhướng dẫn về kiểm soát chi và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN, vốn trái phiếuChính phủ theo hướng đơn giản hóa các thủ tục và phù hợp với các quy định củapháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2016.

d) Bộ Xây dựng:

- Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tụcthẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công,tổng dự toán, thực hiện phân cấp mạnh và rà soát, kịp thời giải quyết các rào cản,khó khăn, vướng mắc trong việc thẩm định, quản lý dự án, báo cáo Thủ tướngChính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyềnxem xét việc miễn giấy phép xây dựng đúng pháp luật đối với các dự án của cáccơ quan trung ương (như Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tốicao...).

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các thông tư hướng dẫn vềlập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình, việcthành lập các ban quản lý chuyên ngành, ban quản lý khu vực và quản lý đầu tưxây dựng, về giấy phép xây dựng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắcphát sinh.

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sungNghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, báo cáo Chính phủtại Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2016.

2. Đẩy nhanh tiến độlập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia vềxây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vữngvà các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020:

a) Các Bộ là Chủ chương trình:

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Chínhphủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu, lập Chương trình và tổchức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhậnđược ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn chỉnhchương trình mục tiêu, Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình mục tiêu quốcgia và các văn bản liên quan, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Trước ngày 15 tháng 7 năm 2016,hoàn thành việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình mục tiêuquốc gia, gửi Chủ chương trình.

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhậnđược dự thảo Chương trình mục tiêu, thẩm định và thông báo ý kiến thẩm định đểchủ chương trình hoàn chỉnh Chương trình.

- Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhậnđược Chương trình mục tiêu, Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốcgia hoàn chỉnh của Chủ chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Về việc giao chitiết và triển khai kế hoạch năm 2016 đối với các chương trình mục tiêu quốcgia, các dự án được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nôngnghiệp, nông thôn và các chương trình, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ(gồm: chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non huyện 30a, các dự án giaothông sử dụng vốn còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và Đường HồChí Minh đoạn qua Tây Nguyên) và các dự án chưa được giao vốn kế hoạch năm2016:

a) Các địa phương giao chi tiết kế hoạchvốn đầu tư năm 2016 cho dự án thuộc 02 Chương trình mục tiêu quốc gia theo mụctiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt trong giai đoạn 2011 - 2015 tiếp tục thực hiệntrong giai đoạn 2016 - 2020. Các nhiệm vụ mới được bố trí vốn từ năm 2017.

b) Bộ Tài chính:

Trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận đượcvăn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năngcân đối vốn các dự án đầu tư công.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Trong vòng 03 ngày kể từ khi nhậnđược văn bản của Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan,hoàn thành việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tưcông theo quy định. Riêng đối với các dự án đầu tư thuộc các chương trình mụctiêu quốc gia của các địa phương đã gửi văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năngcân đối vốn, hoàn thành việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước ngày 20 tháng 7 năm 2016.

- Chậm nhất đến ngày 15 tháng 7 năm2016, trình Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh kế hoạch vốntrái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016.

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn:

Trước ngày 20 tháng 7 năm 2016, báocáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới, bảo đảm việc bố trí vốn tập trung, khắc phục đầu tư dàn trải, giảiquyết nợ đọng xây dựng cơ bản và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án, không đểphát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản về nông thôn mới.

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Trước ngày 15 tháng 7 năm 2016, hướngdẫn các địa phương hoàn thành việc rà soát các dự án thuộc Chương trình kiên cốhóa trường, lớp học mầm non tại các huyện 30a sử dụng vốntrái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015.

e) Các bộ, ngành và địa phương:

- Trước ngày 15 tháng 7 năm 2016,hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết hết vốn kế hoạch đầu tư công năm2016 đã được Thủ tướng Chính phủ giao; riêng các dự án thuộc chương trình mụctiêu quốc gia hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch 2016 trước ngày 31 tháng 7năm 2016.

- Trước ngày 31 tháng 7 năm 2016,hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia,các dự án được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Chương trình kiên cốhóa trường lớp học mầm non tại các huyện 30a, báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch năm 2016.

- Chủ động xử lý các khó khăn, vướngmắc thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo các Bộ: Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội,Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để có hướng dẫn cụ thể hoặcbáo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý theo thẩm quyền.

- Được phép bố trívốn kế hoạch năm 2016 đối với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia,các dự án được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP chương trình kiên cốhóa trường lớp học mầm non huyện 30a, các dự án giao thôngsử dụng vốn còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và Đường Hồ ChíMinh đoạn qua Tây Nguyên đến ngày 31 tháng 8 năm 2016 hoàn thành các thủ tục đầutư.

Ngoài các dự án nêu trên, Thủ tướngChính phủ quyết định bố trí vốn kế hoạch năm 2016 đối với một số dự án phê duyệtquyết định đầu tư sau ngày 31 tháng 3 năm 2016.

- Được phép thực hiện tình tự, thủ tụclập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy trình rút gọn quy định tạiĐiều 13 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtĐầu tư công đối với các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới05 tỷ đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án được hỗ trợ theoNghị định số 210/2013/NĐ-CP và các dự án Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non.

4. Đẩy nhanh tiến độgiải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2016:

a) Các bộ, ngành và địa phương:

- Chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh việc đềnbù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảmtiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay vớiKho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuốinăm, trong đó lưu ý:

+ Đối với các dựán đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hếtsố vốn cho các nhà thầu.

+ Đối với dự án sắp hoàn thành: Đẩynhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thànhđể đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

+ Đối với dự án khởi công mới: Khẩntrương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu để sớmthi công dự án.

- Chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự ánkiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứngđược yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra cácnhà thầu không có năng lực đã vi phạm.

- Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩmquyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2016 của các dự án chậm tiến độ thực hiện vàgiải ngân sang các dự án khác.

- Rà soát tình hình và tiến độ thựchiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốnODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đốivới các bộ, ngành và địa phương đã giải ngân trên 80% kế hoạch vốn nước ngoàiđược giao, nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài,khẩn trương có văn bản gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủyban Thường vụ Quốc hội quyết định.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Theo dõi, rà soát tình hình, tiến độgiải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành trung ương và địa phương.Đến ngày 30 tháng 9 năm 2016, trường hợp bộ, ngành, địa phương giải ngân dưới50% kế hoạch vốn năm 2016, đề xuất Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyềnđiều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 giữa các bộ,ngành trung ương và địa phương.

- Theo dõi sát tiến độ giải ngân cácchương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi củacác nhà tài trợ nước ngoài. Thừa ủy quyền Thủ tướng Chínhphủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép Thủ tướng Chính phủ điều hòa kế hoạchvốn nước ngoài năm 2016 giữa các bộ, ngành trung ương và địaphương trong tổng mức 50.000 tỷ đồng đã được Quốc hội phê duyệt. Chính phủ sẽ tổnghợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc điều chỉnh kếhoạch vốn nước ngoài năm 2016 vào quý II năm 2017 theo số liệu giải ngân thực tếcủa các bộ, ngành trung ương và địa phương.

c) Bộ Tài chính:

Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thanh toáncho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thờigian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắcphát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

5. Kéo dài thời giangiải ngân kế hoạch các năm trước sang các năm sau và bố trí vốn kế hoạch đầu tưnăm 2017:

a) Bộ Tài chính:

Trước ngày 15 tháng 7 năm 2016, báocáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình giải ngân kếhoạch vốn trái phiếu Chính phủ cácnăm 2012 - 2015 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2015 của từng dự án đãđược Thủ tướng Chính phủ giao.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Căn cứ báo cáo giải ngân của Bộ Tàichính, trước ngày 20 tháng 7 năm 2016, thông báo cho các bộ, ngành trung ươngvà địa phương danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạchnăm 2015 sang năm 2016.

- Chủ trì, phốihợp với Bộ Tài chính rà soát kỹ các dự án đã được kéo dài thời gian thực hiện kếhoạch năm trước sang năm sau nhưng đếnhết ngày 31 tháng 12 năm 2016 vẫn không giải ngân hết số vốn kéo dài này, nếu không có lý do khách quan cụ thể, kiên quyết cắt giảm số vốn không giảingân hết để điều chuyển, bổ sung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồicác khoản vốn ứng trước chưa có nguồn để thu hồi.

- Trên cơ sở kết quả thực hiện và giảingân trong những tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tưrà soát, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội mức vốn kế hoạch năm 2017sát với khả năng thực hiện và giải ngân của từng bộ, ngành trung ương và địaphương. Đối với các dự án đến ngày 30 tháng 9 năm 2016 giảingân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2017để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2016 kéodài thời gian thực hiện sang năm 2017.

6. Tăng cường kỷ luật,kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; tăng cường côngtác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công:

a) Các bộ, ngành trung ương và địaphương:

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sátviệc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm vàkịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm và cố tình cảntrở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tưcông. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêucực trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

- Định kỳ trước ngày 25 hàng thángbáo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, gửicác Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, đồng gửi Văn phòng Chính phủ.

b) Bộ Tài chính:

Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ,đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ của các bộ, ngành trungương và địa phương theo đúng thời gian quy định tại Luật Đầu tư công, văn bảnquy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và Quyết định số 1021/QĐ-TTg ngày 07tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngànhtrung ương và địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầutư sử dụng vốn đầu tư công.

- Trên cơ sở báo cáo của các bộ,ngành trung ương và địa phương, tổng hợp báo cáo Phó Thủtướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác tình hình thực hiện và giải ngân tại cáccuộc họp hàng tháng của Tổ công tác tình hình thực hiện và giải ngân hoặc khicó yêu cầu.

d) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệuquả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Làm rõtrách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn chitiết tới các đơn vị cơ sở. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêmcác trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốnđầu tư công theo quy định.

7. Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụđược giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, phối hợptriển khai thực hiện các giải pháp trong Nghị quyết nhằm kịp thời tháo gỡ khókhăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. BộKế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp tình hìnhthực hiện Nghị quyết này, báo cáo Chính phủ tại các phiên họp Chính phủ thườngkỳ hàng tháng trong năm 2016./.

Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;, TGĐ Cng TTĐTCP;

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc