HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2007/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII,
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố vàcông trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-VHTT ngày 20tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá – Thông tin Hướng dẫn thực hiện một số điều củaQuy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theoNghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Sau khi nghe Tờ trình số 6110/TTr-UBND ngày14 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về Đề án đặt tên đường tạithành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảoluận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên cho một số đường củathành phố như sau:

1. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường Nguyễn Hữu Thọ, dài 343m,rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Thân Cảnh Phúc.

2. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Phan Đăng Lưu, dài 300m, rộng5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Phan Huy Ôn.

3. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường Phan Đăng Lưu, dài 551m,rộng 10,5m, vỉa hè rộng 5m, đặt tên là Ngô Tất Tố.

4. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường Phan Huy Ôn đến giáp đường Ngô Tất Tố, dài 420m, rộng 7,5m,vỉa hè rộng 5m, đặt tên là Nguyễn Cư Trinh.

5.Đường nằm trong khu dân cư số 4 NguyễnTri Phương, từ đường Thân Cảnh Phúc đến giáp đường 21m chưa đặt tên, dài 782m,rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là Lý Nhân Tông.

6. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường 30 Tháng 4 đến giáp đường 21m chưa đặt tên, dài 885m, rộng10,5m, vỉa hè rộng 5m, đặt tên là Lê Thanh Nghị.

7. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường Lê Thanh Nghị đến giáp đường Lý Nhân Tông, dài 822m, rộng5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nguyễn Khánh Toàn.

8. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đườngPhan Đăng Lưuđến giáp đườngNguyễn Hữu Thọ, dài 908m, rộng 14m, vỉa hè rộng 5m, đặt tiếp tên là PhanĐăng Lưu.

9. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Phan Đăng Lưu, dài 300m, rộng5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Trần Hữu Trang.

10. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Phan Đăng Lưu, dài 325m, rộng5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nguyễn Đổng Chi.

11. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường Phan Đăng Lưu đến giáp đường 5,5m chưa đặt tên, dài 377m, rộng5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Lê Thị Hồng Gấm.

12. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường 21m chưa đặt tên, dài 383m,rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Hoàng Xuân Nhị.

13. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường đường 7,5m đang thi công đến giáp đường Nguyễn Khánh Toàn, dài300m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Trần Văn Giáp.

14. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường 5,5m đang thi công, dài 300m,rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Dương Quảng Hàm.

15. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường 5,5m đang thi công, dài 300m,rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Cao Xuân Huy.

16. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường 5,5m đang thi công, dài 300m,rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Chu Mạnh Trinh.

17. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường Nguyễn Khánh Toànđến giáp đường 21m chưa đặttên, dài 568m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là Phan Anh.

18. Đường nằm trong khu dân cư số 4 Nguyễn TriPhương, từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường 5,5m đang thi công, dài 320m,rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Phạm Thế Hiển.

19.Đường nằm trong khu dân cư số 4Nguyễn Tri Phương, từ đường 30 Tháng 4 đến giáp đường 21m chưa đặt tên, dài916m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tiếp tên là Lương Nhữ Hộc.

20.Đường nằm trong khu dân cư số 4Nguyễn Tri Phương, từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường 5,5m đang thicông, dài 385m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Bùi Kỷ.

21.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường 15m đang thi côngđến giáp đường tránh Ngô Quyền,dài 814m, rộng 10,5m, vỉa hè rộng 5m, đặt tên là Dương Vân Nga.

22.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường 15m đang thi công đến giáp đường Dương Vân Nga, dài 764m, rộng7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là Bùi Dương Lịch.

23.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Bùi Dương Lịch đến giáp đường 15m đang thi công, dài 564m, rộng5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Hoa Lư.

24.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Nại Hiên Đông 1 đến giáp đường Nại Hiên Đông 6, dài 273m, rộng5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nguyễn Địa Lô.

25.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Hoa Lư đến giáp đường Phạm Huy Thông, dài 520m, rộng 5,5m, vỉahè rộng 3m, đặt tên là Bùi Huy Bích.

26.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Bùi Dương Lịch đến giáp đường Bùi Huy Bích, dài 505m, rộng 5,5m,vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nguyễn Hiền.

27.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đườngKhúc Hạo đến giáp đường 15m chưa đặt tên, dài638m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tiếp tên là Khúc Hạo.

28.Đường nằm trong khu dân cư Nại Hiên Đông,từ đường Bùi Dương Lịch đến giáp đường Bùi Huy Bích, dài 505 m, rộng 5,5m, vỉahè rộng 3m, đặt tên là Ngô Trí Hoà.

29.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường 15m đang thi côngđến giáp đường tránh Ngô Quyền,dài 665m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là Trần Thánh Tông.

30.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Trần Thánh Tông đến giáp đường 15m đang thi công, dài 400m, rộng10,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là Phạm Huy Thông.

31.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Hoa Lư đến giáp đường Nại Hiên Đông 2, dài 114m, rộng 5,5m, vỉahè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên Đông 1.

32.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Bùi Dương Lịch đến giáp đường Nại Hiên Đông 3, dài 140m, rộng5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên Đông 2.

33.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Nguyễn Địa Lô đến giáp đường Nguyễn Hiền, dài 114m, rộng 5,5m,vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên Đông 3.

34.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Nguyễn Địa Lô đến giáp đường Nguyễn Hiền, dài 114m, rộng 5,5m,vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên Đông 4.

35.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Nại Hiên Đông 4 đến giáp đường Bùi Huy Bích, dài 247m, rộng5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên Đông 5.

36.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Hoa Lư đến giáp đường Nại Hiên Đông 5, dài 114m, rộng 5,5m, vỉahè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên Đông 6.

37.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Hoa Lư đến giáp đường Nại Hiên Đông 5, dài 114 m, rộng 5,5m, vỉahè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên Đông 7.

38.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Dương Vân Nga đến giáp đường Bùi Huy Bích, dài 124m, rộng 5,5m,vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên Đông 8.

39.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Dương Vân Nga đến giáp đường 15m đang thi công, dài 185m, rộng5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên Đông 9.

40.Đường nằm trong khu dân cư Nại HiênĐông, từ đường Nại Hiên Đông 9 đến giáp đường Phạm Huy Thông, dài 117m, rộng5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nại Hiên Đông 10.

41. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phườngKhuê Trung), từ đường Cách mạng tháng Tám đến giáp đường Ven sông Tuyên Sơn -Tuý Loan, dài 437m, rộng 10,5m, vỉa hè rộng 5m, đặt tên là Lương Định Của.

42.Đường nằm trong khu dân cư An Hoà(phường Khuê Trung), từ đường Cách mạng tháng Tám đến giáp đường Ven sông TuyênSơn – Tuý Loan, dài 591m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4m, đặt tên là Nguyễn VănHuyên.

43. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phườngKhuê Trung), từ đường Lương Định Của đến giáp đường Nguyễn Văn Huyên, dài 248m,rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Lê Văn An.

44.Đường nằm trong khu dân cư An Hoà(phường Khuê Trung), từ đường Ven sông Tuyên Sơn – Tuý Loan đến giáp đường ÔngÍch Đường, dài 391m, rộng 10,5m, vỉa hè rộng 5m, đặt tên là Hoàng Xuân Hãn.

45.Đường nằm trong khu dân cư An Hoà(phường Khuê Trung), từ đường Lê Văn An đến giáp đường Hoàng Xuân Hãn, dài396m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4m, đặt tên là Nguyễn Văn Bổng.

46.Đường nằm trong khu dân cư An Hoà(phường Khuê Trung), từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Nguyễn VănHuyên, dài 562m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nguyễn Quý Đức.

47.Đường nằm trong khu dân cư An Hoà(phường Khuê Trung), từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Nguyễn VănHuyên, dài 565m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Phan Văn Trị.

48.Đường nằm trong khu dân cư An Hoà(phường Khuê Trung), từ đường Nguyễn Văn Huyên đến giáp đường Ông Ích Đường,dài 223m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4m, đặt tên là Hồ Đắc Di.

49.Đường nằm trong khu dân cư An Hoà(phường Khuê Trung), từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Ông Ích Đường,dài 707m, rộng 10,5m, vỉa hè rộng 5m, đặt tên là Phạm Tứ.

50.Đường nằm trong khu dân cư An Hoà(phường Khuê Trung), từ đường Nguyễn Đình Tứ đến giáp đường 7,5m chưa thi công,dài 396m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4m, đặt tên là Đặng Văn Ngữ.

51.Đường nằm trong khu dân cư An Hoà(phường Khuê Trung), từ đường 7,5m chưa đặt tên đến giáp đường Đặng Văn Ngữ,dài 459m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Lê Văn Linh.

52. Đường nằm trong khu dân cư An Hoà (phườngKhuê Trung), từ đường Lê Văn Linhđến giáp lại đường Lê Văn Linh, dài283m, rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Hoàng Ngọc Phách.

53.Đường nằm trong khu dân cư An Hoà(phường Khuê Trung), từ đường 5,5m chưa đặt tên đến giáp đường Lương Định Của,dài 338m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4m, đặt tên là Nguyễn Đỗ Mục.

54.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Tôn Đản đến giáp đường Nguyễn Công Hoan, dài 380m,rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là Cao Sơn Pháo.

55.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Tôn Đản đến giáp đường Nguyễn Công Hoan, dài 380m,rộng 7,5m, vỉa hè rộng 5m, đặt tên là Vũ Trọng Hoàng.

56.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Tôn Đản đến giáp đường Nguyễn Công Hoan, dài 400m,rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4m, đặt tên là Nguyễn Đình Tứ.

57.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Cao Sơn Pháo đến giáp đường Tôn Đản, dài 670m, rộng7,5m, vỉa hè rộng 3,5m, đặt tên là Trần Văn Ơn.

58.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Phạm Tứ, dài 1.048m,rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là Yên Thế.

59.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Phạm Tứ, dài 1.048m,rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là Bắc Sơn.

60.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Yên Thế đến giáp đường Phạm Tứ, dài 514m, rộng 5,5m,vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Lâm Nhĩ.

61.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Lâm Nhĩ đến giáp Khu dân cư, dài 310m, rộng 5,5m, vỉahè rộng 3m, đặt tên là Tô Vĩnh Diện.

62.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Lâm Nhĩ đến giáp đường Phạm Tứ, dài 390m, rộng 7,5m,vỉa hè rộng 3,5m, đặt tên là Đoàn Hữu Trưng.

63.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Bắc Sơn đến giáp đường Phạm Tứ, dài 455m, rộng 5,5m,vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Nguyễn Thuật.

64.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Kiệt khu dân cư 4m đến giáp đường Phạm Tứ, dài 320m,rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Ngô Nhân Tịnh.

65.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Yên Thế đến giáp đường Cao Sơn Pháo, dài 256m, rộng5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Hoà An 1.

66.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Hoà An 1 đến giáp đường Yên Thế, dài 108m, rộng 7,5m,vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là Hoà An 2.

67.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Cao Sơn Pháo đến giáp đường Vũ Trọng Hoàng, dài 182m,rộng 5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Hoà An 3.

68.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Tôn Đản đến giáp đường Yên Thế, dài 157m, rộng 5,5m,vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Hoà An 4.

69.Đường nằm trong khu dân cư Hoà An(phường Hoà An), từ đường Tôn Đản đến giáp đường Yên Thế, dài 168m, rộng 5,5m,vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Hoà An 5.

70.Đường nằm trong khu dân cư An Mỹ(phường An Hải Tây), từ đường Ngô Quyền đến giáp đường Trần Hưng Đạo, dài 330m,rộng 7,5m, vỉa hè rộng 4,5m, đặt tên là Nguyễn Thông.

71.Đường nằm trong khu dân cư số 6Nguyễn Du, từ đường Nguyễn Du đến giáp đường Phan Bội Châu, dài 187m, rộng5,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Đặng Tử Kính.

72.Đường nằm trong khu dân cư An Hoà(phường An Hải Bắc), từ đường Lý Đạo Thành đến giáp đường Nguyễn Chí Diểu, dài355m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tiếp tên là Lý Đạo Thành.

73.Đường nằm trong khu dân cư An Hoà(phường An Hải Bắc), từ đường Lý Nhân Tông đến giáp đường Nguyễn Thị Định, dài340m, rộng 15m, vỉa hè rộng 5m, đặt tiếp tên là Trần Nhân Tông.

74.Đường nằm trong khu dân cư An Hoà(phường An Hải Bắc), từ đường Lê Chân đến giáp đường 7,5m đang thi công, dài155m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tiếp tên là Lê Chân.

75.Đường nằm trong khu dân cư đường ĐàoDuy Từ, từ đường Kiệt 18 Đào Duy Từ đến giáp đường Kiệt 21 Đào Duy Từ, dài155m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 3m, đặt tên là Lê Ngô Cát.

Điều 2.Điều chỉnh miêu tả tên đường đãđược Hội đồng Nhân dân thành phố ra Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐND ngày 12 tháng01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố đặt tên trước đây như sau:

“Đường từ đường Ngô Quyền đến cổng Nhà máy thép,dài 810m, đặt tên là Lý Thánh Tông”.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện việcgắn biển tên cho các đường nêu tại Điều 1 Nghị quyết này. Việc gắn biển tênđường hoàn thành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thànhphố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm2007./.

CHỦ TỊCHNguyễn Bá Thanh