HĐND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận

 và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông các cấp

 ________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Trên cơ sở Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2012-2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông (sau đây gọi là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) các cấp, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và mức phụ cấp

a) Cán bộ, công chức phụ trách trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp được hưởng hệ số 0,35 mức lương tối thiểu chung/người/tháng.

b) Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, của UBND huyện, thành, thị được hưởng 0,4 mức lương tối thiểu chung/người/tháng.

c) Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn: Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tư pháp - hộ tịch được hưởng 0,5 mức lương tối thiểu chung/người/tháng; các lĩnh vực khác được hưởng 0,4 mức lương tối thiểu chung/người/tháng.

2. Về số lượng cán bộ, công chức, viên chức hưởng phụ cấp

Giao UBND tỉnh quy định cụ thể số lượng cho các cơ quan, các cấp sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2012 đến hết năm 2015.

4. Kinh phí chi trả: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này.

2. Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh.

Nghị quyết này, được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Vọng