HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍNNHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữchức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghịquyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệmđối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với ngườigiữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 đãtiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dântỉnh bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 90,6% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,9% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,9% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

2. Ông Thiều Đình Duy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 75,5% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 17,0% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,9% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

3. Bà Hoàng Thị Cẩm Tú, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 62,3% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 30,2% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

4. Ông Nguyễn Trí Lạc, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐNDtỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 45,3% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 47,2% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,9% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

5. Ông Đoàn Đình Anh, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 60,4% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 26,4% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,5% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

6. Ông Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 37,7% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 43,4% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 13,2% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

7. Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 81,1% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 7,5% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,7% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

8. Ông Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 56,6% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 30,2% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,7 % tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

9. Ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 56,6% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 32,1% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,7% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

10. Ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 60,4% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 28,3% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,7% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

11. Ông Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viênUBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 52,8% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 37,7% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,8 % tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

12. Ông Nguyễn Đức Tới, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sựtỉnh, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 69,8% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 22,6% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

13. Ông Phan Cao Thanh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủyviên UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 30,2% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 45,3% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 18,9% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

14. Ông Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 10 phiếu (chiếm 18,9% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 50,9% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 22,6% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

15. Ông Nguyễn Đức Hảo, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBNDtỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 24,5% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 28 phiếu (chiếm 52,8% tổng số đại biểuHĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 15,1% tổng số đạibiểu HĐND tỉnh).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóaXVI, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Thông tin - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP. HH200b

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình