HĐND HUYỆN YÊN MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

V/v phê chuẩn kế hoạch sử dụng nguồn xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2007 để thanh toán một số chương trình còn nợ tồn đọng từ năm 2002-2004.

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MINH KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 191/TTr-UBND ngày 30/6/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh “V/v xin phê chuẩn kế hoạch sử dụng nguồn xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2007 để thanh toán một số chương trình còn nợ tồn đọng từ năm 2002-2004”.

Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh khóa XVII – Kỳ họp thứ 12 thảo luận nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kế hoạch sử dụng nguồn xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2007 để thanh toán một số chương trình còn nợ tồn đọng từ năm 2002-2004 tại Tờ trình số: 191/TTr-UBND ngày 30/6/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 01 tháng 7 năm 2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Cư Thị Dính