HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 62/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2006 - 2010

___________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 10/7/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về Chương trình xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 518/TTr-UBND , ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên về mục tiêu xóa đói giảm nghèo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010; Báo cáo thẩm tra số: 81/BC-KTNS ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2006-2010 tại Tờ trình số: 518/TTr-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn