HĐND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

về việc đề nghị xếp loại huyện Từ Sơn là đô thị loại IV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05.10.2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-BTCCBCP ngày 08.3.2002 của Bộ Xây Dựng-Ban Tổ chức CBCP, hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 46/TTr-UBND , ngày 02.10.2006 của UBND tỉnh đề án xếp loại đô thị Từ Sơn là đô thị loại IV; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua đề án đề nghị xếp loại huyện Từ Sơn là đô thị loại IV. Cụ thể:

Đô thị mới Từ Sơn được thành lập trên cơ sở 11 xã và thị trấn: Các xã Đồng Nguyên, Tân Hồng, Đồng Quang, Đình Bảng, Phù Chẩn, Châu Khê, Hương Mạc, Phù Khê, Tương Giang, Tam Sơn và thị trấn Từ Sơn, được tổ chức theo hai khu vực như sau:

* Khu nội thị: Gồm toàn bộ diện tích, dân số của 6 đơn vị hành chính: Xã Đồng Quang, xã Đình Bảng, xã Châu Khê, xã Đồng Nguyên, xã Tân Hồng và thị trấn Từ Sơn.

* Khu ngoại thị: Gồm toàn bộ diện tích, dân số của 5 đơn vị hành chính: Xã Phù Chẩn, xã Phù Khê, xã Hương Mạc, xã Tam Sơn và Tương Giang.

Điều 2: Giao cho UBND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhân huyện Từ Sơn là đô thị loại IV.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Huy Tính