HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2007/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2006/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2006 CỦA HỘIĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI GIỮA NGÂNSÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ỔN ĐỊNH TỪ NĂM 2007 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA VII
KỲ HỌP LẦN THỨ 12 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcsố 01/2002/QH11 , ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 154/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu,nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnhvực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

Sau khi xem xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnhNghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách củaHội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Điều chỉnh phần III các khoản thu đặc thù của Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phân cấpnguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ổn địnhtừ năm 2007 - 2010, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ điểm 1:

Thủy lợi phí trong hạn điền.

2. Sửa đổi điểm 2, 3:

Thu phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa theo tỷ lệ tríchcụ thể từng cấp.

Đơn vị được trích

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã, phường, thị trấn

Công an

Thanh tra giao thông (*)

Ban An toàn giao thông

Các lực lượng khác

70%

10%

10%

10%

70%

06%

10%

14%

70%

-

10%

20%

(*) Số trích cho Thanh tra giaothông từng cấp.

- Cấp tỉnh: Khi có phát sinh sốthu từ Cảng vụ đường thủy nội địa; thì Thanh tra giao thông thực hiện trích 02%cho Cảng vụ, nhưng tối đa không quá 40% số thực thu tiền phạt phát sinh tạiCảng vụ.

- Cấp huyện, thị xã: Chuyển vềThanh tra giao thông tỉnh 06% số thu phạt trật tự an toàn giao thông phát sinhtại cấp huyện, thị xã.

Điều 2.Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện miễn thuthủy lợi phí từ 01 tháng 01 năm 2008; theo tinh thần Nghị định số154/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CPngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; áp dụng tỷ lệ trích thuphạt an toàn giao thông kể từ ngày 01/01/2008.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dânvà các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốcviệc triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, kỳ họp lần thứ 12 (bất thường) thông qua ngày07/12/2007, có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua và được đăng Công báotỉnh./.

CHỦ TỊCH
Phan Đức Hưởng