HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số phường

có xâm canh, xâm cư thuộc thành phố Đà Nẵng

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

NHIỆM KỲ 2004-2009, KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12 tháng 09 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Sau khi nghe Tờ trình số 5658/TTr – UBND ngày 25 tháng 10 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số phường có xâm canh, xâm cư thuộc các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đông nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Tờ trình số 5658/TTr – UBND ngày 25 tháng 10 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số phường có xâm canh, xâm cư thuộc các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao UBND thành phố Đà Nẵng hoàn tất thủ tục theo quy định trình Chính phủ quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh