HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2013/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP,TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM HỌC 2013- 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí vàlệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ vềviệc sửa đổi bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí họctập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáodục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015; Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Laođộng Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh tại Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 về việc phê duyệt phươngán thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyênnghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2013- 2014; Báo cáo thẩmtra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyđịnh mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấpchuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2013- 2014 như sau:

Đơnvị tính: Đồng/học sinh/tháng

TT

TÊN TRƯỜNG

NHÓM NGÀNH

MỨC THU

1

Đại học Hải Dương

Đại học

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

460.000

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

515.000

Cao đẳng chuyên nghiệp

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

370.000

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

400.000

Trung cấp chuyên nghiệp

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

320.000

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

345.000

2

Cao đẳng Hải Dương

Cao đẳng chuyên nghiệp

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

370.000

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

400.000

Trung cấp chuyên nghiệp

- Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

320.000

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

345.000

3

Trung cấp Y tế HD

Y dược

460.000

4

Trung cấp Nông nghiệp Hải Dương;

Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương

Nông, Lâm, Thủy sản; Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch

135.000

Điều 2. GiaoỦy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Hải Dương khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến