HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2014/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 18 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂUSỐ HỌC NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngânsách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tưLiên tịch số 109/2009/TTLT /BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Liên Bộ: Tàichính - Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với họcsinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc;

Sau khi xem xét Tờtrình số 1915 /TTr-UBND ngày 02/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quyđịnh chế độ trợ cấp cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường Cao đẳngNghề Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dântỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Tờ trình số 1915/TTr-UBND ngày02/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ trợ cấp cho học sinhdân tộc thiểu số học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. Cụ thể như sau:

1.Đối tượng ápdụng:

a) Học sinh dân tộc thiểusố đang học tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có nguyện vọng chuyểnsang học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận;

b) Học sinh dân tộc thiểusố ở các huyện đã tốt nghiệp trung học cơ sở có nhu cầu học nghề và được Hộiđồng tuyển sinh cấp huyện, cấp tỉnh xét duyệt danh sách tham gia học nghề tạiTrường Cao đẳng Nghề Bình Thuận.

2.Số lượng, trìnhđộ, thời gian và hình thức đào tạo:

a) Số lượng đào tạo:hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêutuyển sinh cụ thể cho Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận;

b) Trình độ, thời gianđào tạo: trình độ trung cấp nghề với thời gian đào tạo là 3 năm/khóa học;

c) Hình thức đào tạo:vừa học nghề, vừa học văn hóa theo chương trình quy định đối với hệ Trung cấpnghề.

3.Chế độ trợcấp đối với học sinh:

Các đối tượng nêu tạiKhoản 1 Điều này, trong thời gian học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuậnđược hưởng các chế độ như sau:

a) Được miễn học phí/toànkhóa học;

b) Được bố trí ở nộitrú miễn phí tại ký túc xá của Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận (trong đó địnhmức điện năng tiêu thụ để thắp sáng và sinh hoạt là 25Kwh/tháng/học sinh; địnhmức nước sinh hoạt là 4m3/tháng/học sinh);

c) Được hỗ trợ họcbổng hàng tháng bằng 80% mức tiền lương cơ sở/học sinh/tháng (hưởng 12tháng/năm học) để chi phí cho việc ăn và học tập hàng tháng;

d) Được hỗ trợ 02 bộ quầnáo đi học/năm học, định mức 300.000 đồng/bộ;

đ) Được hỗ trợ tiềntàu, xe 04 chuyến/học sinh/năm học (đi và về trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán vànghỉ hè; giá vé tàu, xe tính theo giá vé quy định của Nhà nước tại thời điểmthanh toán);

e) Chế độ thưởng:

Học sinh nếu học tậpvà rèn luyện tốt, đạt kết quả từ khá trở lên (ở năm học trước đó) được nhàtrường thưởng một lần/năm học như sau:

- 400.000 đồng/họcsinh nếu đạt khá;

- 600.000 đồng/họcsinh nếu đạt giỏi;

- 800.000 đồng/họcsinh nếu đạt xuất sắc;

g) Hỗ trợ khác:

- Được cấp thẻ bảohiểm y tế trong thời gian học; cấp sổ khám, chữa bệnh và tổ chức khám sức khỏeđịnh kỳ hàng năm;

- Được nhà trường hỗtrợ chi phí làm hồ sơ tuyển sinh, trúng tuyển và tốt nghiệp theo quy định; làmthẻ học sinh và phù hiệu học sinh (nếu có);

- Mỗi năm được hỗ trợ50.000 đồng/học sinh vào dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số;

- Được nhà trường hỗtrợ toàn bộ nguyên, vật liệu phục vụ việc thực hành trong thời gian học nghề(nếu có).

4. Trường hợp học sinhbị kỷ luật buộc thôi học thì không được nhận chế độ theo khoản 3 Điều này kể từngày bị buộc thôi học; trường hợp học sinh bị đình chỉ học tập thì không đượcnhận học bổng theo Điểm c, Khoản 3 Điều này trong thời gian bị đình chỉ, trừtrường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, hoặc dừng học vì lý do khác (không dokỷ luật hoặc tự thôi học)

5. Trường hợp học sinhkhông hoàn thành khóa học theo thời gian quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều nàythì trong thời gian học lại sẽ không còn được hưởng các chế độ theo quy địnhtại Nghị quyết này.

6. Nguồn kinh phí chitrả chế độ trợ cấp cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại trường Cao đẳngNghề Bình Thuận theo Điều 1 của Nghị quyết này được sử dụng từ nguồn ngân sáchtỉnh.

7.Thời gianthực hiện:Kể từ năm học 2014 - 2015.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triểnkhai thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thựchiện, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung Quy định chế độtrợ cấp cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề BìnhThuận, Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnhvà các ban Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ quy định của Trung ương và tình hìnhthực tế của địa phương để quyết định việc điều chỉnh, bổ sung và báo cáo Hộiđồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhândân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghịquyết này.

Nghị quyết này đã đượcHội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng