HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2013/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỚI,ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ BÃI BỎ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng8 năm 2001;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị địnhsố 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 về sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ; Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2012 về Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 về lệ phí trước bạ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thôngtư số 63/2002/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2002 về việc hướng dẫn thực hiện cácquy định Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5năm 2006 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩmquyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướngdẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phươngtiện; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính vềsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Laođộng Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chếđộ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗtrợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tạigia đình và cộng đồng.

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờtrình số 711/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 về việc đề nghị quy định mới,điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàntỉnh Quảng Bình; sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhtại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mới, điều chỉnh một sốloại phí, lệ phí và quy định tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí trên địabàn tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Quy định mức thu các loại phí:

a. Phí sử dụng đường bộ theo đầuphương tiện đối với xe mô tô:

- Đối với loại xe có dung tích xy lanh đến100cm3: 50.000 đồng/năm.

- Đối với loại xe có dung tích xy lanh trên100cm3: 105.000 đồng/năm.

- Phương thức thu phí: Thực hiện theo Thông tư số197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

b. Phí tham quan các tuyến du lịch tại Phong Nha- Kẻ Bàng:

- Tuyến du lịch “Rào Thương - Hang Én” (bao gồm10 điểm tham quan du lịch): Mức thu: 400.000 đồng/người/lượt.

- Tuyến du lịch “Thung lũng Sinh Tồn - Hang ThủyCung” (bao gồm 06 điểm tham quan du lịch): Mức thu: 240.000 đồng/người/lượt.

(Do đặc thù của 02 thuyến du lịch sinh thái mạohiểm nên không tổ chức cho trẻ em tham quan).

2. Quy định tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vịthu:

a. Tỷ lệ để lại cho đơn vị thuphí xe mô tô:

- Đối với các phường, thị trấn: 10% số phí thuđược.

- Đối với các xã: 20% số phí thu được.

b. Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí tham quan tuyếndu lịch “Rào Thương - Hang Én” và tuyến du lịch “Thung lũng Sinh Tồn - HangThủy Cung”: 53% số phí thu được.

3. Điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đốivới ô tô chở người dưới 10 chổ ngồi (kể cả người lái): từ 12 % xuống 10%

Điều 2.Bãi bỏ các khoản đóng góp đối vớingười nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Giáo dụclao động quy định tại Điểm 1, Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh QuảngBình quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phầntrăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày thông qua.

2. Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở ngườidưới 10 chổ ngồi (kể cả người lái) quy định tại Điểm 4, Khoản II, Điều 1, Nghịquyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnhQuảng Bình về việc thông qua quy định mới, điều chỉnh và bải bõ một số loạiphí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết nàycó hiệu lực.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giaoUỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, Ủy ban nhândân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết địnhvà báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng nhândân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thựchiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh QuảngBình khoá XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính