HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 64/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Điện Biên Phủ, ngày 14 tháng 7 năm 2009

 NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án sản xuất tăng vụ trên đất ruộng một vụ tỉnh Điện Biên

____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 5 về Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2006;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 514/TTr-UBND , ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phương án sản xuất tăng vụ trên đất ruộng một vụ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010; Báo cáo thẩm tra số: 84/BC-KTNS ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí phê duyệt phương án sản xuất tăng vụ trên đất ruộng một vụ tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2006-2010 như tại Tờ trình số: 514/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn