HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2007/NQ-HĐND

Phan Thiết, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUAQUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5194/TTr-UBND ngày 14/11/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết về quy định giá cácloại đất tại tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2008; Báo cáo thẩm tra củaBan Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua tờ trình củaUBND tỉnh về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từngày 01/01/2008 đến hết ngày 31/12/2008.

Điều 2.Việc điều chỉnh giá các loại đấtcụ thể trong năm trên địa bàn tỉnh thực hiện theo khoản 12 Điều 1 của Nghị địnhsố 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnhcăn cứ từ nội dung tờ trình và ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳhọp, quyết định cụ thể giá các loại đất tại địa phương, công bố công khai giáđất và thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các banHĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình giámsát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóaVIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Tí