HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2014/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 CỦATỈNH BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngânsách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờtrình số 4196/TTr-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phêchuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 của tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩmtra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhànước năm2013: 7.577.997 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địaphương năm2013: 7.925.498 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địaphương năm2013: 7.737.902 triệu đồng.

4. Cân đối ngân sáchđịa phương năm 2013:

- Tổng thu ngân sáchđịa phương: 7.925.498 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN để lại choNS địaphương: 3.887.630 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trướcchuyểnsang: 95.302 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn nămtrước chuyểnsang: 1.064.165 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sáchTrungương: 2.733.167 triệu đồng;

+ Thu vay đầu tư cơ sởhạtầng: 134.841 triệu đồng;

+ Thu việntrợ 5.915 triệu đồng;

+ Thu ngân sách cấpdưới nộplên 4.478 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sáchđịa phương: 7.737.902 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách địaphương: 187.596 triệu đồng.

a) Cân đốingân sách tỉnh:

- Tổng thungân sáchtỉnh: 6.189.343 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNNđiều tiết NS tỉnh: 2.383.141 triệu đồng;

+ Thu kếtdư năm trước chuyểnsang: 47 triệu đồng;

+ Thu bổsung từ ngân sách Trungương: 2.733.167 triệu đồng;

+ Thu huyđộng đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước: 134.841 triệu đồng;

+ Thuchuyển nguồn từ năm trước chuyểnsang: 928.587 triệu đồng;

+ Thu việntrợ 5.915 triệu đồng;

+ Thu ngânsách cấp dưới nộplên: 3.645 triệu đồng.

- Tổng chi ngânsách tỉnh: 6.189.262 triệu đồng;

- Kết dưngân sáchtỉnh: 81 triệu đồng.

b) Cân đốingân sách huyện:

- Tổng sốthu ngân sáchhuyện: 3.527.074 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu điềutiết ngân sáchhuyện: 1.295.016 triệu đồng;

+ Thu kếtdư năm trước chuyểnsang: 52.482 triệu đồng;

+ Thu bổsung từ ngân sáchtỉnh: 2.049.454 triệu đồng;

+ Thuchuyển nguồn từ ngân sách nămtrước: 129.289 triệu đồng;

+ Thu ngânsách cấp dưới nộp lên: 833 triệu đồng.

- Tổng chingân sáchhuyện: 3.391.238 triệu đồng;

- Kết dưngân sáchhuyện: 135.836 triệu đồng.

c) Cân đốingân sách xã:

- Tổng thungân sáchxã: 600.796 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNNđiều tiết ngân sáchxã: 209.473 triệu đồng;

+ Thu kếtdư năm trước chuyểnsang: 42.773 triệu đồng;

+ Thu bổsung từ ngân sáchhuyện: 342.261 triệu đồng;

+ Thuchuyển nguồn từ ngân sách nămtrước: 6.289 triệu đồng.

- Tổng chingân sáchxã: 549.117 triệu đồng;

- Kết dưngân sáchxã: 51.679 triệu đồng.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnhtổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và cácvị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát việc thực hiệnNghị quyết này.

Nghị quyếtnày đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng