CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 64/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NAM PHI VỀ HỢP TÁC KHOÁNG SẢN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dungBiên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàChính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về Hợp tác khoáng sản.

Điều 2. Ủy quyền lãnh đạo BộCông Thương thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Biênbản ghi nhớ trên với Đại diện được ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa NamPhi.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàntất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để ký Biên bảnghi nhớ./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Công thương, Ngoại giao, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường (kèm dự thảo MOU);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL, KTN;
- Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng