HĐND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

về quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2000-2010 và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2001-2005

HĐND TỈNH BẮC NINH KHOÁ XV

KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 19/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2000-2010.

Căn cứ Công văn số 773/BTNMT-KHTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lập dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất; công văn số 1070/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 13/5/2003 về việc lập đề cương báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh

Sau khi xem xét Tờ trình số 53/TT-UB ngày 7/7/2003 của UBND tỉnh; báo cáo thuyết trình của Ban Kinh tế – Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

 

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2000-2010, kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001-2005) do UBND tỉnh trình.

2. Thông qua quỹ đất dùng để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng do UBNDtỉnh trình gồm:

- Quỹ đất dùng để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2003-2005 là: 115,0ha.

3. Nhất trí với các biện pháp tổ chức thực hiện quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2000-2010 và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001-2005) do UBND tỉnh trình; HĐND tỉnh nhấn mạnh một số biện pháp sau:

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo 7 nội dung trong Luật đất đai quy định.

- Quy định về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng thống nhất phù hợp với thực tế của tỉnh trên cơ sở các quy định của Luật đất đai; có kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động nhất là những địa phương phải thu hồi nhiều diện tích đất nông nghiệp để chuyển sang mục đích khác.

- UBND tỉnh chỉ đạo công bố quy hoạch sau khi được Thủ tướng phủ phê duyệt, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các quy định pháp luật về đất đai, lợi ích cũng như sự cần thiết phải chuyển đổi một số đất nông nghiệp sang phát triên công nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng… để dân biết, dân tự giác thực hiện và dân kiểm tra.

4. Giao UBND tỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện; thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trước khi trình Chính phủ.

5. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND tỉnh phiên thường kỳ đầu năm.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17/7/2003./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Văn Luật