HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

__________

Số: 65/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về mức thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng

vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

_______________

HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002.

Sau khi xem xét Tờ trình số 519/TTr-UBND , ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên về mức thu phí thấm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 82/BC-KTNS ngày lo tháng 7 năm 2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp là: 1.500.000 đồng/lần thẩm định (bao gồm cả cấp mới và cấp lại).

Trích 50% số tiền phí thẩm định nộp vào ngân sách tỉnh, 50% để lại chi cho công tác thẩm định của đơn vị cấp giấy phép thẩm định.

Việc quản lý, sử dụng phí thẩm định được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn