HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG ĐIỂMA, KHOẢN 4 ĐIỀU 1 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 46/2012/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2012 CỦA HỘIĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀSỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sửdụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấugiá tài sản;

Sau khi xem xét Tờ trình 34/TTr-UBND ngày19/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địabàn tỉnh Vĩnh Long”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồngnhân dân; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Bổ sung Điểm a, Khoản 4 Điều 1của Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnhVĩnh Long quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá,phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, như sau:

Hội đồng bán đấu giá tài sản: Được sử dụng toànbộ số tiền phí tham gia đấu giá tài sản thu được của người tham gia đấu giá đểtrang trải các chi phí cho Hội đồng đấu giá tài sản, nếu thừa nộp vào ngân sáchnhà nước.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việcthực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh VĩnhLong khoá VIII, kỳ họp lần thứ 08 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013, có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được đăng Công báo tỉnh./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Kim Nguyên