HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2013/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢLẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓAXVI BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốchội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụdo Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Ủyban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đốivới người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy phiếutín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, ngày 17 tháng 7năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dântỉnh Quảng Bình khóa XVI đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 người giữchức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng mụcđích, nguyên tắc, quy trình.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tínnhiệm như sau:

1. Ông Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Hội đồngnhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 78,0%tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 8,0% tổngsố đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8,0%tổng số đại biểu HĐND).

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịchHội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 76,0%tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,0% tổngsố đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,0%tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Võ Minh Doang, Ủy viên Thường trựckiêm Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 60,0%tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 30,0% tổngsố đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,0%tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Đỗ Như Thắng, Trưởng Ban Văn hóa - Xãhội, Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 72,0%tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,0% tổngsố đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,0%tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Đinh Bình Định, Trưởng Ban Pháp chế,Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 56,0%tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 34% tổngsố đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,0%tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 68,0%tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 24% tổngsố đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,0%tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 58,0%tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 28,0% tổngsố đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8,0%tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 54,0%tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 30,0% tổngsố đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,0%tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 46,0%tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 36,0% tổngsố đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,0%tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ủy ban nhândân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 66,0%tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 24,0% tổngsố đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,0%tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 74,0%tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 16,0% tổngsố đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,0%tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Trương An Ninh, Ủy viên Ủy ban nhândân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 44,0%tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 38,0% tổngsố đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,0%tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ủy ban nhândân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 50,0%tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 32,0% tổngsố đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,0%tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Trần Thuynh, Ủy viên Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 70,0%tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,0% tổngsố đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,0%tổng số đại biểu HĐND).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh QuảngBình khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND,
UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Lưu: VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính