HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 655NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1985

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 655 NQ/HĐNN7 NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 1985

Kính gửi: Thường vụ Hội đồng bộ trưởng,

Ngày 6 tháng 7 năm 1985, Hội đồng bộ trưởng ra Nghị định 200/HĐBT về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ về phạt vi cảnh. Nghị định này đề cập vấn đề phạt lao động công ích.

Theo Điều 80 của Hiến pháp năm 1980, lao động công ích là nghĩa vụ vẻ vang của công dân đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị định 200/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng lại quy định phạt lao động công ích là một biện pháp phạt vi cảnh. Quy định như vậy có thể gây ra sự lẵn lộn trong nhận thức, hiểu sai lệch quy định trong Điều 80 của Hiến pháp. Điều lệ phạt vi cảnh năm 1977 đã quy định phạt lao động công ích là một trong các biện pháp phạt vi cảnh, nhưng Điều lệ đó được ban hành trước khi có Hiến pháp năm 1980. Nay Hiến pháp mới đã quy định lao động công ích là nghĩa vụ của công dân, thì không thể coi việc phạt lao động công ích là một biện pháp phạt vi cảnh.

Chúng tôi đề nghị trong Điều lệ phạt vi cảnh nên sửa lại là: " lao động bắt buộc" hoặc "lao động cưỡng bức" thì phù hợp với tính chất và nội dung của một loại phạt vi cảnh.

Lê Thanh Nghị

(Đã ký)