HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 66/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập trường Trung học phổ thông Mùn Chung, huyện Tuần Giáo

và trường Trung học phổ thông huyện Mường Nhé

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học phổ thông;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 517/TTr-UBND , ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Mùn Chung, huyện Tuần Giáo và Trường Trung học phổ thông huyện Mường Nhé; Báo cáo thẩm tra số: 42/BC-VHXH ngày 04/7/2006 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Đồng ý thành lập Trường Trung học phổ thông Mùn Chung, huyện Tuần Giáo và Trường Trung học phổ thông huyện Mường Nhé như tại Tờ trình số: 517/TT-UBND ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn tất các thủ tục và Quyết định thành lập trường theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn