HĐND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2007

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ và Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính;

Sau khi xem xét tờ trình số 56/TTr-UB ngày 01 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí giữ nguyên các mức giá đất, thực hiện từ ngày 01.01.2007 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như các mức giá đất quy định tại Quyết định số 168/2005/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 3. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp phiên thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ10 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Thảo