HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2007/NQ-HĐND

Phan Thiết, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂNKINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND tỉnh,Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các cơquan hữu quan và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệmvụ năm2007; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh cơ bản tán thành những nộidung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007, kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội năm 2008 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Báocáo của UBND tỉnh, Báo cáo của các ban của HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan,HĐND tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

I. Nhiệm vụ chung và các chỉ tiêu chủ yếu củanăm 2008:

1. Nhiệm vụchung:

Năm 2008 lànăm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng tạo đà cho việc phấn đấu hoàn thành các mụctiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010). Dođó cần tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách để giải phóng sức sản xuất,huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển, bảo đảm thực hiện tốt 7 nhiệm vụtrọng tâm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, quanliêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giải quyết tốt hơn các vấn đề văn hóaxã hội và bảo vệ môi trường; giữ gìn ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội;tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nướcvà chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm2008:

- Tốc độ tăng GDP : 15 %;

Trong đó: tốc độ tăng trưởng của các ngành :

+ Công nghiệp - xây dựng : 20 - 21%;

+ Khu vực dịch vụ : 16,5 %;

+ Nông lâm thủy sản : 7 %.

- Sản lượng lương thực : 490.000 tấn;

- Sản lượng hải sản khai thác :160.000 tấn;

- Kim ngạch xuất khẩu : 180 triệuUSD;

Trong đó: xuất khẩu sản phẩm hàng hóa: 150 triệu USD;

- Tổng thu ngân sách Nhà nước :3.835 tỷ đồng;

Trong đó :

+ Thu nội địa : 1.845 tỷ đồng;

+ Thu từ dầu thô : 1.960 tỷ đồng;

+ Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 30 tỷ đồng.

- Chi cho đầu tư phát triển : 620tỷ đồng;

(không kể chi đầu tư từ nguồn xổ sốkiến thiết)

- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp1 : 99,85%;

- Giải quyết việc làm : 23.000 laođộng;

- Tỷ lệ giảm sinh : 0,05%;

- Tỷ lệ hộ nghèo còn : 6,85%;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinhdưỡng còn dưới : 18%.

II. Nhiệm vụ và các giải phápchính:

1. Về kinh tế:

a) Tiếp tục đẩy mạnh phát triểnsản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đây là nhiệm vụ trọng tâm hàngđầu. Chú trọng đầu tư công nghệ chế biến để nâng cao sức cạnh tranh của hànghóa sản xuất. Đồng thời gắn phát triển công nghiệp với coi trọng bảo vệ môitrường. Phấn đấu giá trị gia tăng công nghiệptăng 22,8%.Tập trung xây dựng hạ tầng và kêu gọi các dự án đầu tư vào Khu công nghiệpchế biến Nam Cảng cá Phan Thiết, Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2, Khucông nghiệp Hàm Kiệm, tích cực chuẩn bị các bước triển khai các Khu công nghiệpSơn Mỹ, Tân Đức. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy điện và nhiệt điệnVĩnh Tân. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách khuyến công và khuyến khích đầu tư vào các cụm công nghiệp - tiểuthủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống. Hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc và đônđốc các chủ đầu tư có dự án với quy mô lớn đẩy nhanh tiến độ xây dựng;

b) Tăng cường hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc và xử lý kiênquyết đối với các dự án chậm triển khai để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án dulịch. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né. Chúý đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại các khu dulịch; tôn tạo, khai thác tốt các khu, điểm di tích lịch sử, các hoạt động vănhóa. Khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, vui chơi giải tríthể thao phù hợp với điều kiện lợi thế tự nhiên của tỉnh. Củng cố, phát triểnvà nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình hợp tác du lịch TP.Hồ Chí Minh -Bình Thuận - Lâm Đồng; đồng thời phát triển thêm các tuyến du lịch mới nối khudu lịch Phan Thiết với Hàm Thuận – Đa Mi, Bắc Bình, Tuy Phong, Tánh Linh. Phấnđấu trong năm 2008 đón 2 triệu lượt khách du lịch với doanh thu tăng 20% so vớinăm 2007;

c) Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu câytrồng trong nông nghiệp. Đầu tư thâm canh để tăng năng suất, chất lượng tráithanh long đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu; đẩy mạnh trồng cây cao su, điều ở nhữngvùng thích hợp; tổ chức sản xuất rau sạch và xây dựng lò giết mổ tậptrung để phục vụ tiêu dùng và du lịch. Chỉ đạo chặt chẽ thời vụ sản xuất, pháthiện và khống chế kịp thời các loại dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Tập trung nguồn lực đầu tư các công trình thủy lợi, các công trình nốimạng các hệ thống thủy lợi toàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, công tác trồng, quản lý vàgiao khoán bảo vệ rừng; phát triển trồngrừng kinh tế hiệu quả cao. Giải quyết cơbản nạn lấn chiếm đất lâm nghiệp, ngăn chặn không để phát sinh mới.

Sắp xếp tổ chức sản xuất nghề cáven bờ; tạo điều kiện phát triển mạnh tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Phát triển nuôitrồng thủy sản thâm canh, nuôi an toàn ở cả nước mặn, nước lợ và nước ngọt. Cóbiện pháp tích cực thu hút nguồn nguyên liệu thủy sản phục vụ chế biến xuấtkhẩu. Kiểm soát hiệu quả dư lượng hóa chất trong các khâu khai thác, bảoquản và chế biến thủy, hải sản. Đẩy nhanh tiến độ thi công cáccông trình kết cấu hạ tầng cảng, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền. Chú trọng côngtác thông tin liên lạc đảm bảo an toàn cho người và tàu cá, chủ động phòngtránh thiên tai trên biển. Phấn đấu giá trị gia tăngngành thủy sản tăng 8,5%, sản lượng thủy sản nuôi trồng 10.000 tấn, tôm giống5,6 tỷ post;

d) Tập trung giải quyết các tồn tại và lồng ghépcác chương trình để thực hiện tốt mục tiêu đầu tư phát triển dân sinh kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình 134, 135 của Chính phủ.Đẩy mạnh công tác khuyến nông, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật sản xuất; hỗ trợcho vay vốn giúp cho đồng bào có đủ điều kiện phát triển sản xuất, khắc phụctình trạng cho vay nặng lãi. Thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giá, trợ cướcvà tiêu thụ sản phẩm của đồng bào sản xuất ra;

e) Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quảng bá hàng hóa của địaphương và tích cực nghiên cứu mở rộng thịtrường trong, ngoài nước để đẩy mạnh tiêu thụ, xuấtkhẩu hàng hóa, nhất là các sản phẩm lợi thếcủa tỉnh như hải sản, thanh long, mủ cao su. Tăng cườngcông tác thông tin dự báo thị trường và kiểm tra an toàn vệ sinh thựcphẩm. Kêu gọi đầu tư chợ phía Bắc Phan Thiết, Trung tâm thươngmại Mũi Né, Phan Thiết, La Gi. Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ tàichính, tiền tệ, bảo hiểm, vận tải, bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả chương trình xuấtkhẩu của tỉnh, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 180 triệu USD;

g) Hoàn tất việc cổ phần hóa doanhnghiệp Nhà nước theo lộ trình. Tiếp tục thực hiện các biệnpháp củng cố, đổi mới phương thức hoạt động các hợp tác xã. Tạo điều kiện thuậnlợi để phát triển mạnh kinh tế tư nhân; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗtrợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinhdoanh, thúc đẩy các thành phần kinh tế nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh;

h) Hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các loạiđất. Đẩy mạnh công tác lập và điều chỉnh quy hoạch xâydựng đô thị, xây dựng khu dân cư tập trung nông thôn. Kiểm soát chặt chẽ việcthực hiện các quy hoạch xây dựng, phát hiện và xử lý kịp thời các chồng lấn quyhoạch, các đề án quy hoạch xây dựng chưa khả thi, nhất là các vùng ven đô thị.Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, khoáng sản, môitrường, tài nguyên nước;

i) Tích cực huy động tối đa các nguồn vốn để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạtầng dưới nhiều hình thức BT, BOT, BOO...tập trung vào các công trình: cảng, giaothông, điện... gắn với đẩy mạnh xã hội hóa, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cácthành phần kinh tế tham gia đầu tư trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục....ngânsách Nhà nước tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, bức xúc, công trình phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường quảnlý, sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Trong điều kiệnsố vốn có hạn, UBND tỉnh cần bố trí tập trung đầu tư dứt điểm, sớm đưa côngtrình vào sử dụng. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng vàhiệu quả của dự án đầu tư. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Nhànước và nhân dân cùng làm” góp phần xây dựng hạ tầng, cải tạo bộ mặt khu dâncư;

k) Phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra, chúý khai thác có hiệu quả các nguồn thu mới, bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách có cơ sở vững chắc; triểnkhai tốt các biện pháp khai thác khoản thu từ đất. Tăng cường công tác quản lý thu và chống thất thu thuế; tăngcường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các trườnghợp vi phạm Luật Quản lý thuế. Bảo đảm kinh phí đáp ứng nhu cầu chi lương,chi cho các hoạt động thường xuyên của bộ máy Đảng, Nhà nước và các đoàn thể vàchi thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Bốtrí dự phòng ngân sách để chủ động đối phó với thiên tai, dịch bệnh và xử lý nhữngtrường hợp phát sinh đột xuất.

2. Về văn hóa - xã hội:

a) Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diệntrong các cấp học. Tiếp tục cuộc vận động chống tiêu cực trong thi cử và bệnhthành tích trong giáo dục phổ thông, nâng cao đạo đức nhà giáo, đẩy mạnh ứngdụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập; khuyến khích phát triểnmạnh việc dạy và học ngoại ngữ. Chú trọng việc đầu tư xây dựng và phát triểnTrường THPT chuyên Trần Hưng Đạo để bồi dưỡng nhân tài ở lứa tuổi học sinh; cóbiện pháp tích cực và giải quyết có hiệu quả tình trạng học sinh bỏ học. Giữ vững và củng cố chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; cókế hoạch triển khai phổ cập trung học phổ thông ở một số địa phương cóđiều kiện. Tiếp tục nghiên cứu thực hiện tốt chủ trương xã hộihóa giáo dục. Khẩn trương đưa hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳngY tế vào hoạt động ổn định, hiệu quả;

b) Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề phục vụ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Nâng caochất lượng và quy mô đào tạo nghề từ trình độ sơ cấp tới đại học với phương châmđào tạo theo nhu cầu của xã hội. Thực hiện tốt quyết định của Thủ tướng Chínhphủ về chủ trương cho học sinh sinh viên nghèo vay vốn học tập. Tập trung chỉđạo để phát triển nhanh đào tạo nghề và giải quyết việclàm, đặc biệt là cho lực lượng lao động trẻ và xuất khẩu lao động. Tăng cườngcông tác quản lý Nhà nước về bảo đảm an toàn lao động. Phấn đấu cuối năm 2008,tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 23%; giải quyết việc làmcho 23.000 lao động;

c) Làm tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng,nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế và côngtác y tế dự phòng. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế,sức khỏe, vệ sinh môi trường. Tập trung giải quyết vấn đề vệ sinh, an toàn thựcphẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phát hiện và khống chế kịp thời, cóhiệu quả các loại dịch bệnh xảy ra. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tếngoài công lập. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và kết hợp chặt vớithực hiện các biện pháp chuyên môn kỹ thuật, phấn đấu đạt kế hoạch giảm sinh đãđề ra trong năm 2008. Phấn đấu có 108/126 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốcgia về y tế (chiếm 85,7% số xã, phường, thị trấn);

d) Củng cố và nâng chất lượng phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường các biện pháp phòng,chống các tệ nạn xã hội. Xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn tại cácđơn vị cơ sở, phường xã, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư. Chú trọng đầu tưcho công tác bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa gắnvới phát triển du lịch. Tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình phátthanh, truyền hình của tỉnh. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao cả về quy môvà chất lượng;

e) Tiếp tục thực hiện tốt chínhsách đền ơn đáp nghĩa và vận động toàn xã hội tham gia chăm sóc,giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình cócông với cách mạng và các đối tượng gia đình chính sách. Phấn đấu thực hiện mụctiêu giảm nghèo thông qua các chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nôngthôn và các chương trình hỗ trợ về sản xuất và đời sống cho đồng bào nghèo,đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Quan tâm giải quyết thiết thực về việc làm chonông dân ở những nơi có chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Phấn đấu cuối năm2008, giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 6,85%, hoàn thành cơ bản chương trình hỗtrợ xây dựng nhà ở cho người nghèo.

3. Về quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xãhội:

Bảo đảm giữ gìn ổn định an ninhchính trị và trật tự an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hộivới củng cố an ninh quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, nắm chắc tìnhhình các mặt trên từng địa bàn và xử lý kịp thời có hiệu quả mọi tình huốngphát sinh. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp để thực hiện tốt mục tiêu “3 giảm”.Tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, trọng án vàphòng chống tệ nạn xã hội; xử lý triệt để tình trạng mua bán, sử dụng ma túy;kiên quyết triệt phá các băng nhóm lưu manh, côn đồ. Tập trung giải quyết dứtđiểm các vụ việc khiếu nại tồn đọng kéo dài và những vụ khiếu kiện đông người.Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, huyện, thị,thành phố và các xã, phường, thị trấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với người thiếu trách nhiệm trongviệc giải quyết khiếu nại, tố cáo và lợi dụng khiếu nại, tố cáo để vu khốngngười khác và gây rối an ninh trật tự.

4. Về xây dựng chính quyền:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính tậptrung vào những nơi, những việc đang còn nhiều vướng mắc, phiền hà cho nhân dânvà doanh nghiệp, đặc biệt là trong những lĩnh vực liên quan đến đầu tư, xâydựng cơ bản, thành lập doanh nghiệp, đất đai, nộp thuế, hộ tịch, hộ khẩu…Ràsoát, loại bỏ các thủ tục không đúng quy định Nhà nước; sắp xếp, bố trí cán bộphù hợp với nhiệm vụ được giao. Công khai, minh bạch những quy định về thủ tụchành chính để tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện và giám sát. Tăng cường côngtác hướng dẫn, kiểm tra của cấp trên để uốn nắn kịp thời những sai sót xảy ra;

- Đề cao trách nhiệm cá nhân củangười đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống thamnhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm công khai, minh bạch trongviệc sử dụng tài chính, ngân sách Nhà nước. Xử lý nghiêm khắc những hành vi lợidụng chức quyền để tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước.Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra việc thực thi nhiệmvụ của cán bộ, công chức và liên đới chịu trách nhiệm những vi phạm của cán bộ,công chức gây ra. Tiến hành sắp xếp bộ máy các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh,huyện và thực hiện tinh giảm biên chế theo quy định của Chính phủ;

- Tiến hành tổng kết công tác cải cách tư pháp. Nângcao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp nhất là chất lượng điều tra vàtranh tụng tại các phiên tòa. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các loại ánhình sự, dân sự, hành chính. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũcán bộ, các chức danh tư pháp trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị,năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốctế. Có giải pháp để tạo chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự.

Điều 2. UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, ViệnKiểm sát nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện thắnglợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐNDtỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóaVIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCHHuỳnh Văn Tí