HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2013/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI,kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

Qua xem xét Tờ trình số 719/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua Nghị quyết về tiếp tục thựchiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; báo cáo thẩm tra của cácBan Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2013, các nhiệmvụ và giải pháp cơ bản tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2013 được nêu trong báocáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan tại kỳ họp. Hội đồng nhândân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộitrong điều kiện kinh tế đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thị trường thuhẹp, sức mua giảm, hàng tồn kho lớn, đầu tư công thắt chặt, tín dụng tăngtrưởng thấp…, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 về kế hoạch hành động triển khai thực hiện các Nghịquyết của Quốc hội, của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, tậptrung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, ổn định đờisống nhân dân. Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhândân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đồng bộ,quyết liệt các chủ trương, chính sách, các giải pháp chỉ đạo điều hành củaChính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nên tình hìnhkinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 có những chuyển biến tích cực và đạt nhữngkết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,3% cao hơn cùng kỳ; sảnxuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, vụ Đông Xuân được mùa, sản lượng lươngthực vượt kế hoạch đề ra; sản xuất công nghiệp tuy vẫn gặp nhiều khó khăn,nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ; kết cấu hạ tầng kinh tế,xã hội được chú trọng đầu tư, nhất là một số công trình trọng điểm; lĩnh vựcvăn hóa, xã hội có những chuyển biến tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăngcường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác an sinh xã hội được chútrọng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Tuy vậy, khó khăn của nền kinh tế đất nước đã ảnh hưởng lớnđến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các thành phần kinh tế,làm cho một số chỉ tiêu tuy có tăng trưởng nhưng đạt thấp so với kế hoạch nămđề ra như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất dịch vụ. Các lĩnh vựcvăn hóa, xã hội có chuyển biến nhưng còn chậm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. An ninhtrật tự, tai nạn giao thông, tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾHOẠCH NĂM 2013

1. Tập trung thực hiện các giải pháp thực hiện mục tiêu kiềmchế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, đảm bảo tăng trưởng kinh tế

Chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện cóhiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trọng Nghị quyết số 01/NQ-CP số 02/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn vốn tín dụng;triển khai thực hiện nghiêm túc cho vay các lĩnh vực ưu tiên, các gói tín dụnglãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp. Tiếp tục xử lý nợ xấu, thực hiện điềuchỉnh kỳ hạn nợ, giãn nợ cho các doanh nghiệp.

Tập trung các giải pháp chống thất thu, nợ đọng thuế. Quảnlý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm 10% cáckhoản chi 6 tháng còn lại của năm 2013; cắt giảm hoặc lùi thời gian các khoảnchi chưa thật sự cần thiết, tiết giảm tối đa chi phí điện nước, văn phòng phẩm,xăng dầu, tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí hội nghị, tiếp khách, lễhội, khánh tiết, đi công tác trong nước và nước ngoài.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tích cựchuy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện điều chuyển vốn các dựán, công trình chậm tiến độ, thu hồi các khoản tạm ứng vốn song không thực hiệnhoặc thực hiện chậm theo quy định.

Chỉ đạo thực hiện tốt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nướcđã được phê duyệt để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanhnghiệp.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, pháttriển thị trường, tiêu thụ hàng hóa

2.1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Tích cực chỉ đạo gieocấy, chăm sóc vụ Hè Thu, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Đông, ĐôngXuân 2013 - 2014. Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng cho người dân trong việcchuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinhtế cao, hạn chế tình trạng người dân bỏ ruộng ở chân đất lúa 2 vụ và trồng lúatái sinh. Mở rộng thí điểm mô hình cánh đồng mẫu lớn; nghiên cứu áp dụng môhình cánh đồng mẫu lớn đối với các sản phẩm ớt, sắn, ngô... Chỉ đạo trồng mới800 ha cao su. Tập trung chỉ đạo khôi phục và phát triển tổng đàn. Tăng cườngcông tác kiểm tra, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, nâng cao tỷ trọng chănnuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp.

Đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất lâm nghiệp. Tập trung chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và phòngcháy chữa cháy rừng. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi nạn chặt phá rừng trái phép,vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng.

Tiếp tục chỉ đạo phát triển mạnh kinh tế biển. Thực hiện tốtQuyết định số 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phát triển thủy sản cả đánhbắt, nuôi trồng và chế biến, đẩy mạnh hoạt động khai thác hải sản, tạo điềukiện để ngư dân đầu tư khai thác vùng biển xa, đẩy mạnh nuôi trồng và chế biếnxuất khẩu thủy sản. Tăng cường công tác quản lý hoạt động tàu cá, thông tinliên lạc, cứu hộ, cứu nạn; khuyến khích thành lập, duy trì và phát triển các tổđoàn kết; tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi sản xuất nghề ven bờ.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động "Cả nướcchung tay xây dựng nông thôn mới" theo kế hoạch đề ra và đảm bảo tính bềnvững của các tiêu chí. Phấn đấu đến hết năm 2013, có 1 xã đạt tiêu chuẩn nôngthôn mới.

2.2. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, sớm đưa vàohoạt động các dự án đang triển khai

Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất công nghiệpduy trì và phát triển sản xuất. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn để Nhà máy xi măngÁng Sơn 1, Nhà máy Giấy kraft trở lại hoạt động trong năm 2013. Tạo điều kiệncho các nhà máy mới hoàn thành đi vào hoạt động có hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độcác dự án công nghiệp đang triển khai như: Nhà máy xi măng Văn Hóa, Dây chuyền2 Nhà máy May Hà Quảng... để đưa vào sản xuất theo kế hoạch. Chú trọng pháttriển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương.

2.3. Phát triển dịch vụ, du lịch

Tích cực kêu gọi, xúc tiến đầu tư các trung tâm thương mại,siêu thị, chợ. Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch. Tăngcường, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch qua Cửa khẩuquốc tế Cha Lo. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiêndùng hàng Việt Nam", khuyến khích sử dụng các sản phẩm sản xuất trongtỉnh.

Kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác du lịch; đào tạonguồn nhân lực phục vụ du lịch; tăng cường liên kết chặt chẽ với các công ty dulịch lữ hành trong và ngoài nước... Tập trung vào khai thác các loại hình dulịch mới như: Du lịch hang động, du lịch mạo hiểm.... Nâng cao chất lượng cácsản phẩm dịch vụ du lịch gắn với đảm bảo môi trường, an ninh trật tự, an toàn ởcác khu du lịch. Tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu du lịch nghỉdưỡng suối nước nóng Bang để có thể đưa vào sử dụng trong năm 2013.

Tiếp tục phát huy hiệu quả tuyến bay Đồng Hới - Hà Nội; ĐồngHới - thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp với Hãng Hàng không Tranasia Airline ĐàiLoan để mở đường bay quốc tế Đồng Hới - Đài Bắc, phấn đấu đưa vào hoạt độngtrong năm 2013.

2.4. Đẩy mạnh công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các chương trình, dự án cònvướng mắc về thủ tục thực hiện và giải ngân. Hoàn thiện các thủ tục về vay vốnNgân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để triển khai thực hiện dự án Phát triển môitrường, hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới.

Trên cơ sở danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2011 - 2015,tập trung phát huy thế mạnh về giá trị tài nguyên, sức hấp dẫn của các dự án màtỉnh có lợi thế. Tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Khu Kinh tế Hòn La và Khu Kinh tếVũng Áng (Hà Tĩnh), ưu tiên lựa chọn đầu tư các ngành công nghiệp phụ trợ, chếbiến sâu có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, đảm bảo phát triển bềnvững, tăng hiệu quả sử dụng đất. Triển khai đề án Trung tâm xúc tiến và hỗ trợđầu tư, tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo điềukiện cho các nhà đầu tư triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dựán nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Bình, Trung tâm Nhiệt điện QuảngTrạch.

3. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư, giảiquyết nợ đọng xây dựng cơ bản

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sáchnhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô củatừng dự án, không quyết định đầu tư khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năngcân đối vốn. Xây dựng kế hoạch và lộ trình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theoquy định. Phấn đấu từ năm 2013 trở đi không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, công tácthanh tra, kiểm tra các công trình, dự án để kịp thời phát hiện và xử lý triệtđể các trường hợp vi phạm. Chấn chỉnh và tăng cường quản lý tạm ứng và hoàn trảtạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xã hội

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao,thông tin và truyền thông, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.Chú trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng kết 15năm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dântộc. Triển khai công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 410 năm thành lậptỉnh Quảng Bình, 25 năm tái lập tỉnh, 55 năm Đường Trường Sơn trong năm 2014.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điềuhành của các cơ quan Nhà nước. Cung cấp kịp thời, công khai, minh bạch cho cáccơ quan báo chí. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơsở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đổi mới căn bản, toàn diệngiáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tácđào tạo ngoại ngữ ở các cấp học, bậc học và đội ngũ cán bộ công chức. Chấn chỉnhtình trạng dạy thêm, học thêm.

Quy hoạch lại mạng lưới đào tạo nghề. Thực hiện sát nhập 3trung tâm: Dạy nghề, giáo dục thường xuyên và kỹ thuật thực hành - hướng nghiệpở cấp huyện. Triển khai thực hiện Đề án thành lập Trường Cao đẳng nghề.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ.Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng. Chútrọng hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ. Tăng cườngquản lý đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ.

Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố vànâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh. Tiếptục sắp xếp, bố trí bác sĩ về làm việc tại trạm y tế xã, ban hành Chính sáchthu hút, ưu đãi bác sĩ làm việc tại trạm y tế tuyến xã trên địa bàn tỉnh. Tăngcường thanh tra, kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Quản lý chặtchẽ đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về việclàm, dạy nghề, Chiến lược phát triển dạy nghề đến năm 2020. Chương trình xóađói giảm nghèo, Chương trình giải quyết việc làm. Tiếp tục thực hiện tốt cácchính sách an sinh xã hội, trợ giúp xã hội, người có công và các đối tượngchính sách. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, giađình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi xâmhại, mua bán phụ nữ và trẻ em, quan tâm công tác bình đẳng giới.

5. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảovệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất giaiđoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh. Tăngcường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, cơ bản hoàn thànhcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ và tổ chức vào cuối năm 2013.Triển khai thực hiện các dự án phát triển quỹ đất theo kế hoạch.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về khắcphục ô nhiễm và cải thiện môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Kiểm soát chặtchẽ việc quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường,chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Nâng cao khả năng phòng,chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

6. Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, tư pháp, phòng chốngtham nhũng, lãng phí

Duy trì, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; xử lýđơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy trình, giải quyết dứt điểm các vụ việctồn đọng, kéo dài. Đẩy mạnh công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãngphí.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúppháp lý. Tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác pháp chế, công chứng,chứng thực, bán đấu giá tài sản; quản lý nhà nước về giám định, luật sư, tư vấnpháp luật.

7. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứunạn, cứu hộ và khắc phục thiệt hại theo phương châm 4 tại chỗ

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trìnhvượt lũ, xây dựng các phương án di dân trong những vùng có nguy cơ cao để phòngchống bão lũ, đặc biệt ở các vùng dễ bị lũ quét, vùng cửa sông.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 05/6/2013 vềcông tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013. Triểnkhai kịp thời các giải pháp phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo phươngchâm 4 tại chỗ, chủ động phòng tránh - đối phó kịp thời - khắc phục khẩntrương. Chủ động chuẩn bị tốt các phương tiện, trang thiết bị thông tin liênlạc, các vật tư, nhu yếu phẩm... để phòng, chống có hiệu quả khi có lụt bão xảyra.

8. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộivà dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 từ cơ sở, dự báo hết tình hình, gắn yếutố tăng trưởng với xoá đói giảm nghèo, tái cơ cấu nền kinh tế và lồng ghép vớicác chương trình, dự án, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian.

9. Tăng cường quốc phòng, an ninh

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quốc phòng, an ninh, tăng cườnggiáo dục quốc phòng, an ninh, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch diễn tập về quốcphòng, an ninh. Chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, xử lý kịp thời, hiệu quảcác vấn đề xảy ra. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phòng chống tội phạm vàtệ nạn xã hội một cách đồng bộ, tổ chức truy quét các loại tội phạm.

Tập trung tăng cường công tác quản lý, tuần tra kiểm soát,xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm giảm thiểutai nạn giao thông. Thực hiện rà soát một số tuyến đường, điểm giao cắt khôngan toàn, hay xảy ra tai nạn để có biện pháp điều chỉnh vị trí giao cắt, phânluồng hợp lý.

10. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Tích cực chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh địa giới hànhchính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và các phường trực thuộc thịxã Ba Đồn.

Tập trung chỉ đạo những lĩnh vực, chỉ tiêu còn đạt thấp; cácdự án trọng điểm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phấn đấu hoàn thành các mụctiêu kế hoạch đã đề ra. Nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động công vụ, nângcao trách nhiệm của các sở ban ngành. Bảo đảm sự chỉ đạo điều hành thống nhấtkịp thời, sâu sát, tập trung hướng về cơ sở. Kiên quyết chấn chỉnh, khắc phụcnhững biểu hiện tắc trách trong giải quyết công việc; chỉ đạo thực hiện nghiêmquy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, thực hiện có hiệuquả Chương trình hành động của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăngcường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của bộ máy nhà nước gắn với thực hiệntốt nghị quyết Trung ương IV (khóa XI).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hoá, tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành nếu có vấn đề phát sinh,Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyếtvà báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, cácđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyếtnày.

Điều 4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viêncủa Mặt trận theo quy định của pháp luật giám sát và động viên mọi tầng lớpnhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bìnhkhoá XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
-VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh ;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP;
- Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình;
- Công báo tỉnh; Website tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính