HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 03 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

THÔNGQUA DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, CẤP THIẾT CẦN TẬP TRUNG ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐNNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDnăm 2003; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Luật Xây dựng năm 2003; Nghị địnhsố 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủvề sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chínhphủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếuChính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 về những giải phápchủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; Chỉthị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 về việc xây dựng kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán nhà nước năm 2014; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lýnợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, Trái phiếu Chính phủ; Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hànhthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2014;

Xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày21 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 372/BC-KTNS ngày 29tháng 3 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảoluận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thôngqua chủ trương về danh mục các dự án trọng điểm, cấp thiết cần tập trung đầu tưvà cho phép lập mới một số dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trênđịa bàn tỉnh năm 2014 và các năm tiếp theo.

1. Danh mục các dự án tạm dừng, giãntiến độ đầu tư theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2013 của HĐND tỉnh cho phép tiếp tục triểnkhai vàtập trung vốn đầu tư năm 2014 và các năm tiếp theo, tổng số 04 dự án:

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: 02 dựán

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từngân sách Trung ương: 01 dự án

- Nguồn vốn huy động (ODA và cácnguồn vốn hợp pháp khác: 01 dự án

(Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo)

2. Danh mục các dự án trọng điểm, cấpthiết lập mới đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn lựckhác, tổng số 08 dự án.

(Chi tiết tại biểu số 02 kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngàyHĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1.Giao UBND tỉnh tổ chức thựchiện

- Đối với các dự án đang thi công dởdang thuộc danh mục tại Mục 1, Điều 1 của Nghị quyết , ưu tiên bố trí các nguồnvốn còn lại của năm 2014 chưa phân bổ, các nguồn vốn được bổ sung trong năm(nếu thuộc đối tượng sử dụng nguồn vốn) và kế hoạch năm 2015 để đẩy nhanh tiếnđộ hoàn thành dự án.

- Đối với các dự án cho phép lập đểhuy động các nguồn vốn (nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác): Chỉ đạocơ quan chuyên môn tham mưu làm việc, trình với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ươngliên quan để bố trí lồng ghép các nguồn vốn. Các dự án chỉ được khởi công khiđảm bảo được số vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

2.Thườngtrực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghịquyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóaXIII, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 3 thông qua ngày 01 tháng 4 năm 2014./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- UB KT - NS QH;
- Bộ TC, Bộ KH và ĐT, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy; UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- LĐ, CV VPTU, VP Đoàn ĐBQH và HĐND, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, 240b.

CHỦ TỊCHHoàng Văn Chất

BIỂU SỐ 01

DANH MỤC DỰ ÁN TẠMDỪNG, GIÃN TIẾN ĐỘ THEO NGHỊ QUYẾT 39/NQ-HĐND NGÀY 14/3/2013 CHO PHÉP TIẾP TỤCTRIỂN KHAI VÀ TẬP TRUNG BỐ TRÍ VỐN NĂM 2014 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh Sơn La)

Đơnvị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Quy mô

Địa điểm

Thời gian KC - HT

Số DA

Quyết định đầu tư

Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án

Dự kiến hoàn thành

Ghi chú

Số QĐ, ngày tháng năm ban hành

TMĐT

Tổng số

4

-

12.9041

92.649

I

Nguồn vốn ngân sách tỉnh

2

-

41.621

39.500

1

Đường QL6 - Nà Ban xã Hát Lót, huyện Mai Sơn

UBND H.Mai Sơn

3,58 Km

Mai Sơn

2014 - 2015

1

3364 14/12/2009

6.621

4.500

HT 2015

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% xi măng + ngân sách huyện Mai Sơn

2

Đường giao thông 108 - Chiềng Bôm - Mường Chanh (Hang mục Cải tạo, sửa chữa đoạn từ Chiềng Bôm - Nậm Lầu)

UBND H. Thuận Châu

10 Km

Thuận Châu

2015 - 2016

1

35.000

35.000

HT 2016

Huyện Thuận Châu hoàn thành 100% đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã (sử dụng 4 mùa)

II

Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW

1

-

47.420

13.149

1

Cầu cứng qua suối Nậm Lạnh - Nậm Ca (hạng mục cầu Nậm Ca)

UBND H. Sốp Cộp

Sốp Cộp

1

2496
13/10/10

47.420

13.149

HT 2015

III

Dự án đầu tư từ nguồn vốn khác (huy động vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác)

1

-

40.000

40.000

1

Đầu tư trang thiết bị hiện đại công nghệ cao cho BVĐK tỉnh Sơn La

Bệnh viện ĐK tỉnh

350 giường

Thành phố

2011- 2012

1

2596 25/10/2010

40.000

40.000

HT 2015

BIỂUSỐ 02

DANHMỤC LẬP CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, CẤP THIẾT ĐỂ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC, HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC KHÁC ĐỂ ĐÂU TƯ NĂM 2014 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh Sơn La)

Đơnvị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Văn bản chỉ đạo của cấp trên (nếu có)

Địa điểm Xây dựng

Quy mô, nội dung đầu tư

Khái toán mức ĐT (triệu đồng)

Dự kiến nguồn vốn

Sự cần thiết

Ghi chú

TỔNG SỐ

741.625

I

Nguồn vốn ngân sách địa phương

61.625

1

Nâng cấp đường vào khu xử lý chất thải rắn thành phố Sơn La (ngã ba Bản Nong La đến ngã ba đường đi trung tâm xã Chiềng Ngần

UBND thành phố

130/TTr-CTMT ngày 22/8/2013

Thành phố

GTNT loại A, L = 2 Km

10.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% xi măng + ngân sách thành phố

Phục vụ việc vận chuyển rác vào khu xử lý rác thải rắn thành phố Sơn La đang được xây dựng dự kiến sẽ được hoạt động vào tháng 8 năm 2014 và phục vụ việc đi lại của nhân dân trong khu vực

2

Đầu tư xây dựng khoa Nội, khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

Bệnh viện đa khoa tỉnh

Thành phố

Xây mới nhà khoa Nội, khoa Nhi 5 tầng với diện tích 3.350m2

33.900

Xổ số kiến thiết và nguồn BSCĐ

Đã xuống cấp trầm trọng, thiếu phòng điều trị

Bố trí vốn để đầu tư trong 3 năm

3

Cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 37 - Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên

UBND huyện Bắc Yên

Bắc Yên

GTNT loại A, L=1,59 Km

7.725

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% xi măng + ngân sách huyện Bắc Yên

Đoạn đường nối từ Quốc lộ 37 vào Bệnh viên đa khoa huyện Bắc Yên hiện đã xuống cấp, hư hỏng nặng, đi lại khó khăn

4

Trụ sở + Nhà văn hóa và các công trình phụ trợ xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên

UBND huyện Bắc Yên

Bắc Yên

Thiết kế mẫu nhà tiền chế

10.000

Vốn ngân sách tỉnh + ngân sách huyện Bắc Yên

Trụ sở xã hiện tại đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện làm việc

II

Nguồn vốn ngân sách Trung ương

380.000

1

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 117 đoạn Km 5 - Km 19 + 800 (bản Mòng - Mường Chanh), tỉnh Sơn La

Sở Giao thông vận tải Sơn La

Thông báo số 1089-TB/TU ngày 08/4/2013

Thành phố, Mai Sơn

Cấp V miền núi L = 15Km

13.0000

Vốn vay tín dụng ưu đãi; vốn hỗ trợ từ NSTW; ngân sách địa phương

Để đáp ứng yêu cầu đi lại vào khu căn cứ cách mạng bản Mong, Mường Chanh được thuận tiện, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT -XH, đảm bảo QPAN, góp phần xây dựng nông thôn mới của tỉnh

2

Khu điều trị cho người nghiện ma túy bệnh nặng (HIV/AIDS) tại trung tâm giáo dục tỉnh

Trung tâm giáo dục lao động tỉnh

Thành phố

50 giường

50.000

Ngân sách TW + các nguồn vốn hợp pháp khác

Tạo điều kiện chữa trị cho người nghiện ma túy, mắc bệnh nặng HIV/AIDS

3

Đường từ Chiềng Hoa đi Chiềng San, huyện Mường La

Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La

Mường La

GTNT loại A

200.000

Vốn đề án 1460 + vốn khác

Tuyến đường qua nhiều năm khai thác sử dụng đã xuống cấp, mùa mưa đi lại rất khó khăn cần đầu tư để đáp ứng nhu cầu đi lại của khoảng 1.850 hộ dân trên địa bàn xã Chiềng San và Chiềng Hoa

III

Danh mục huy động các nguồn vốn khác để đầu tư

300.000

1

Thủy lợi Chiềng Mai, Nà Sản

UBND huyện Mai Sơn

Mai Sơn

Cung cấp nước tưới cho 350 ha lúa 2 vụ và 2.000 ha cây công nghiệp

300.000

Vốn NSTW hỗ trợ + các nguồn huy động hợp pháp khác

Nhằm thực hiện chủ trương và chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tăng thu nhập trên một đơn vị điện tích, góp phần phát triển KT - XH ở địa phương