HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 67/2006/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÍ ĐẤU GIÁ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu,chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;

Sau khi xem xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về mức thu phí đấu giá vàtỷ lệ % trích lại cho đơn vị thu phí đấu giá; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế– Ngân sách tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí với đềnghị tại Tờ trình về mức thu phí đấu giá và tỷ lệ (%) trích lại cho đơn vị thuphí đấu giá do UBND tỉnh trình. Cụ thể:

Mức thu phí đấu giá: (Có phụ lụcchi tiết kèm theo).

2. Tỷ lệ (%) trích lại cho đơnvị thu phí đấu giá:

2.1. Đối với Trung tâm dịch vụbán đấu giá tài sản Bắc Ninh:

Được để lại đơn vị 100% tiền thuphí để trang trải chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá và thu phí theo quy địnhtại khoản 2, mục III, Thông tư số 96/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2.2. Đối với các Hội đồng bánđấu giá:

Được sử dụng 100% số phí thuđược để trang trải các chi phí phục vụ các công tác đấu giá và thu phí.

a – Trường hợp chi không hết sốphí thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước cấp được thụ hưởng tiền bán đấugiá tài sản số phí chi không hết đó.

b – Trường hợp thu phí đấu giácủa người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất không đủ bù đắp chi phí cho việctổ chức bán đấu giá và thu phí thì ngân sách nhà nước hỗ trợ để bù đắp phầnkinh phí còn thiếu đó theo nguyên tắc:

- Giá trị quyền sử dụng đất đấugiá là khoản thu thuộc ngân sách cấp nào thì cấp ngân sách đó có trách nhiệmđảm bảo kinh phí hỗ trợ (không phân biệt đấu giá thành hay không thành).

- Số tiền hỗ trợ là khoản chênhlệch giữa chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá trừ đi số phí đấu giáthu được từ người tham gia đấu giá, nhưng không vượt quá số phí đấu giá tínhtheo mức thu được quy định tại điểm a, khoản 1, mục I phụ lục kèm theo Nghịquyết này.

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 3. UBND tỉnh cótrách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; hàng năm báo cáo kếtquả thực hiện tại kỳ họp phiên thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND,các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiệnNghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnhBắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo