HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố

____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VII,

NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi nghe Tờ trình số 2321/TTr-TTHĐND , ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến tham gia của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trình tại kỳ họp.

Điều 2. Trên cơ sở Chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố và căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố chủ động xây dựng, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát năm của mình, có kế hoạch chi tiết cho từng quý, tháng để thuận lợi cho việc triển khai.

Điều 3. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ Chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố để lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, báo cáo kết quả giám sát cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát cho Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp giữa năm và cuối năm theo quy định.

Điều 5. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát; thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện với các cơ quan tiến hành giám sát.

Điều 6. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh