HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2013/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 17 tháng 9 năm 2013

NGHỊQUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN QUẢNG TRẠCHĐỂ THÀNH LẬP THỊ XÃ BA ĐỒN VÀ 06 PHƯỜNG TRỰC THUỘC THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNGBÌNH

HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về điều chỉnh địagiới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới hành chính chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết mộtsố nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chínhphủ;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc thành lập thành phố thuộc tỉnh,thị xã, quận, phường, thị trấn và Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnhđịnh hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến 2025 vàtầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổngthể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Ba Đồn mởrộng, huyện Quảng Trạch đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Công văn số 5838/VPCP-NC ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Vănphòng Chính phủ về chủ trương thành lập thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

Qua xem xét Tờ trình số 1049/TTr-UBND ngày 13 tháng 9năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bìnhvề việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồnvà 06 phường trực thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;sau khi ngheBáo cáo thẩm tracủa Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận củacác đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh tại kỳ họp,

QUYẾTNGHỊ:

Điều 1. Thôngqua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xãBa Đồn và 06 phường trực thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (có Đề án kèmtheo) với các nội dung chính sau:

1. Thành lập thị xã Ba Đồn thuộctỉnh Quảng Bình

Thành lập thị xã Ba Đồn trên cơ sởđiều chỉnh 16.318,28 ha diện tích tự nhiên và 115.196 nhân khẩu của huyện QuảngTrạch (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Ba Đồn và cácxã: Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Thọ, Quảng Thuận, Quảng Phúc, Quảng Sơn,Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Minh, Quảng Lộc, QuảngHải, Quảng Hòa, Quảng Văn).

Thị xã Ba Đồn có 16.318,28 ha diệntích tự nhiên và 115.196 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị xã Ba Đồn:Đông giáp biển Đông; Tây giáp huyện Tuyên Hóa; Nam giáp huyện Bố Trạch; Bắcgiáp huyện Quảng Trạch.

2. Thành lập 06 phường trực thuộcthị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

a) Thành lập phường Ba Đồn trên cơsở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của thị trấn Ba Đồn.

- Phường Ba Đồn có 200,81 ha diệntích tự nhiên và 10.357 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường BaĐồn: Đông giáp phường Quảng Thọ và phường Quảng Thuận; Tây giáp phường QuảngPhong; Nam giáp phường Quảng Thuận; Bắc giáp phường Quảng Long.

b) Thành lập phường Quảng Longtrên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã QuảngLong.

- Phường Quảng Long có 911,61 hadiện tích tự nhiên và 7.011 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường QuảngLong: Đông giáp phường Quảng Thọ và huyện Quảng Trạch; Tây giáp phườngQuảng Phong và huyện Quảng Trạch; Nam giáp phường Ba Đồn; Bắc giáp huyện QuảngTrạch.

c) Thành lập phường Quảng Phongtrên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã QuảngPhong.

- Phường Quảng Phong có 470,04 hadiện tích tự nhiên và 6.705 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường QuảngPhong: Đông giáp phường Ba Đồn; Tây giáp xã Quảng Hải và huyện Quảng Trạch;Nam giáp xã Quảng Lộc; Bắc giáp phường Quảng Long và huyện Quảng Trạch.

d) Thành lập phường Quảng Thọ trêncơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Quảng Thọ.

- Phường Quảng Thọ có 916,74 hadiện tích tự nhiên và 13.788 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường QuảngThọ: Đông giáp biển Đông; Tây giáp phường Ba Đồn, phường Quảng Long, phườngQuảng Thuận; Nam giáp phường Quảng Phúc; Bắc giáp huyện Quảng Trạch.

đ) Thành lập phường Quảng Thuậntrên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã QuảngThuận.

- Phường Quảng Thuận có 771,08 hadiện tích tự nhiên và 8.628 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường QuảngThuận: Đông giáp phường Quảng Phúc; Tây giáp phường Ba Đồn, xã Quảng Văn; Namgiáp huyện Bố Trạch; Bắc giáp phường Quảng Thọ và phường Ba Đồn.

e) Thành lập phường Quảng Phúctrên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã QuảngPhúc.

- Phường Quảng Phúc có 1.435,46 hadiện tích tự nhiên và 10.114 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường QuảngPhúc: Đông giáp biển Đông; Tây giáp phường Quảng Thuận; Nam giáp huyện Bố Trạch;Bắc giáp phường Quảng Thọ.

3. Sau khi thành lập thị xã Ba Đồnvà 06 phường trực thuộc

- Thị xã Ba Đồn có16.318,28 ha diện tích tự nhiên và 115.196 nhân khẩu; có 16 đơn vị hành chínhcấp xã trực thuộc, bao gồm 6 phường: Ba Đồn, Quảng Long, Quảng Phong, QuảngThọ, Quảng Thuận, Quảng Phúc và 10 xã: Quảng Văn, Quảng Hải, Quảng Lộc, QuảngHòa, Quảng Minh, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Sơn.

- Huyện Quảng Trạch cònlại 45.070,22 ha diện tích đất tự nhiên và 95.542 nhân khẩu; có 18đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Quảng Châu, Quảng Hợp,Cảnh Hóa, Quảng Tùng, Quảng Đông, Cảnh Dương, Quảng Kim, Quảng Hưng, Quảng Lưu,Quảng Thạch, Quảng Xuân, Quảng Phương, Quảng Phú, Quảng Trường, Phù Hóa, QuảngThanh, Quảng Liên, Quảng Tiến.

Trung tâm hành chính huyện QuảngTrạch đóng trên địa bàn xã Quảng Phương.

Địa giới hành chính huyện QuảngTrạch: Đông giáp biển Đông; Tây giáp huyện Tuyên Hóa; Nam giáp thị xã Ba Đồn; Bắcgiáp huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Tỉnh Quảng Bình có 806.526,67 hadiện tích tự nhiên và 856.225 nhân khẩu; có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trựcthuộc, bao gồm thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và 06 huyện: Minh Hóa, TuyênHóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Điều 2. Hộiđồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục theo quy định củapháp luật trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và báo cáo kết quả vớiHội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Hộiđồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồngnhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của mình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghịquyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 9 năm2013./.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính