HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 03 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

GIAOBIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 củaChính phủ về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng7 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị địnhsố 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chếcông chức; Quyết định số 1819/QĐ-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ vềviệc giao biên chế công chức năm 2014 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhànước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày11 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh về đề nghị quyết định giao biên chế công chứcnăm 2014 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Sơn La; Báo cáothẩm tra số 369/BC-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnhvà tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giaobiên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2014 là 2.664 biên chế (Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh triển khai thực hiệnNghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các ban củaHĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóaXIII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2014./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- UB TC - NS của Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT huyện ủy, thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy; UBND tỉnh;
- LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, 450.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

BIỂU CHI TIẾT

GIAO BIÊN CHẾ CÔNGCHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh Sơn La)

STT

Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc

Biên chế giao năm 2014

1

2

3

TỔNG CỘNG

2,664

I

CẤP TỈNH

1525

1

Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh

65

2

VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

44

3

Ban Dân tộc

21

4

Sở Thông tin và Truyền thông

31

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

46

6

Sở Giao thông vận tải

66

7

Sở Văn hóa, TT và DL

51

8

Sở Ngoại vụ

22

9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

57

10

Sở Nội vụ

67

11

Sở Công thương

142

12

Sở Tư pháp

40

13

Sở Lao động - TBXH

50

14

Sở Khoa học và Công nghệ

36

15

Sở Tài chính

73

16

Sở Xây dựng

40

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

55

18

Sở Nông nghiệp và PTNT

489

19

Thanh tra tỉnh

42

20

Sở Y tế

73

21

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

15

II

CẤP HUYỆN

1139

1

UBND huyện Sông Mã

90

2

UBND huyện Mai Sơn

107

3

UBND huyện Mường La

100

4

UBND huyện Sốp Cộp

83

5

UBND Thành phố Sơn La

99

6

UBND huyện Bắc Yên

89

7

UBND Huyện Mộc Châu

97

8

UBND Huyện Vân Hồ

91

9

UBND huyện Yên Châu

89

10

UBND Thuận Châu

104

11

UBND huyện Quỳnh Nhai

90

12

UBND huyện Phù Yên

100