HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 670-NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1985

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN CÔNG ƯỚC VỀ NĂNG LỰC PHÁP LÝ, QUYỀN ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ CỦA HỘI ĐỒNG TƯƠNG TRỢ KINH TẾ MÀ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐÃ KÝ KẾT VỚI CHÍNH PHỦ BA-LAN

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 10 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng
,

QUYẾT NGHI

Phê chuẩn Công ước về năng lực pháp lý, quyền ưu đãi và miễn trừ của Hội đồng Tương trợ kinh tế mà Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký ngày 27 tháng 6 năm 1985 tại Vác-sa-va, Ba-lan.

Trường Chinh

(Đã ký)