HĐND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2003

NGHỊ QUYẾT

 

về việc ban hành quy định mức thu các dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế cơ sở

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHOÁ XV

KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ vào Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Sau khi xem xét Tờ trình số 55/TTr-UB ngày 09/7/2003 của UBND tỉnh đề nghị ban hành quy định thu các dịch vụ khám chữa bệnh y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; báo cáo thuyết trình của Ban văn hoá-Xã hội, Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

1. Nhất trí với Tờ trình “Quy định thu các dịch vụ khám chữa bệnh y tế trạm y tế xã, phường, thị trấn” do UBND tỉnh trình.

2. Giao UBND tỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kếin của các đại biểu HĐND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện; thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh,c ác Ban HĐND tỉnh trước khi ban hành quy định.

3. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND Tỉnh phiên thường kỳ đầu năm.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17/7/2003./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Văn Luật