HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2007/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày20 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND ngày08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, khóa VII, kỳ họp thứ 8 về nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007;

Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về đánhgiá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ,giải pháp 6 tháng cuối năm 2007; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dântỉnh và ý kiến của đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồngkhóa VII kỳ họp thứ 9 nhất trí tán thành báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng về đánhgiá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ,giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với các nhiệmvụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm2007, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội năm 2007 đã xác định tại kỳ họp lần thứ 8, khóa VII, trong đó tập trung chỉđạo một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiệncác dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn cácchương trình mục tiêu quốc gia. Rà soát tất cả các dự án đầu tư của các thànhphần kinh tế, kiên quyết thu hồi những dự án đầu tư không tích cực thực hiệncông tác chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án đầu tư; tạo mọi điều kiện hỗ trợcác chủ đầu tư thực hiện tốt các dự án đầu tư.

2. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong côngtác bồi thường giải phóng mặt bằng, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền bù, giảitỏa, tái định cư, tái định canh nhằm tạo điều kiện cho các dự án trọng điểmtriển khai thực hiện đúng tiến độ đề ra như: dự án nâng cấp sân bay LiênKhương, khai thác bauxít- sản xuất alumin, khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Đan Kia -Suối vàng, Đại Ninh, các Khu công nghiệp...; tổ chức và kiện toàn bộ máy củacác Ban Quản lý dự án theo qui định của Chính phủ; tăng cường công tác kiểmtra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản; tập trung tháo gỡ những khó khăn,đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tăng tốc chế biến nông sản để hạn chế xuấtkhẩu thô bằng các chính sách khuyến khích, thu hút vốn đầu tư để tăng cường khảnăng cạnh tranh, xuất khẩu, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo đạtđược mục tiêu tăng trưởng GDP trên 14%.

3. Tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa công tácthu ngân sách, trong đó chú trọng các khoản thu về nhà đất và thu tại địa bànhuyện Đức Trọng, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt; tập trung chỉ đạo thu từcác doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài để đảm bảo có nguồn chi cho phát triển. Kiểm soát điều hànhtốt việc chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán, đúng chế độ và đáp ứng được nhucầu phát triển của nền kinh tế.

4. Chỉ đạo thực hiện triệt để thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra để kịp thời phát hiện; xử lý các vi phạm theo quy định.

5. Củng cố hệ thống kênh mương nội đồng nhằm đảmbảo nước tưới cho cây trồng; kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống cây nôngnghiệp ở các cơ sở sản xuất giống. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chốngdịch cúm trên người và gia cầm, cương quyết không để tái phát thành dịch; có kếhoạch chủ động phòng chống bão lụt nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

6. Tập trung chỉ đạo các chương trình mục tiêu,các chương trình, chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số để sớm hoànthành dứt điểm kế hoạch. Tiếp tục đầu tư cho vùng nông thôn, vùng đồng bào dântộc khó khăn để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ giảm nghèo.

7. Tập trung chỉ đạo Festival Hoa 2007 và kỷniệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

8. Tích cực xây dựng dự án, tìm kiếm nguồn vốntrong và ngoài nước để đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng đường cao tốc DầuGiây- Liên Khương; thúc đẩy việc mở đường bay quốc tế để đẩy mạnh phát triểnkinh tế.

9. Chuẩn bị tốt công tác xây dựng kế hoạch kinhtế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008.

10. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường những biện phápphù hợp để nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính, phân cấp mạnh theo hướngtăng cường trách nhiệm, quyền hạn cho các ngành và UBND cấp huyện; đặc biệt làgiải quyết các thủ tục trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường, giảiphóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng phức tạp.

11. Đảm bảo về an ninh chính trị và trật tự antoàn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đềcao cảnh giác không để các tổ chức phản động lợi dụng phá hoại khối đại đoànkết dân tộc; kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội,thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó phát huy vai trò tráchnhiệm của hệ thống chính trị, chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền giáodục trong nhân dân để giảm thiểu tai nạn giao thông. Sớm triển khai thực hiệncác giải pháp xử lý các "điểm đen" trên các tuyến giao thông.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBNDtỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phươngtrong tỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐNDtỉnh phối hợp với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiệnNghị quyết; xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung những biện pháp nhằm đảmbảo thực hiện Nghị quyết theo đề nghị của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh vàbáo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh vàcác đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đồng thời gương mẫuchấp hành và vận động cán bộ, nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được Đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh Lâm Đồng khoá VII- kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đẳng