CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 68/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIA NHẬP BẢN GHI NHỚ THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM TỰ CHỨNG NHẬNXUẤT XỨ SỐ 2 TRONG KHUÔN KHỔ ASEAN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật kýkết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị củaBộ trưởng Bộ Công Thương tại công văn số 7607/TTr-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý gia nhập Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhậnxuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN

Điều 2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợpvới Bộ Tài chính tổ chức triển khai thực hiện Bản ghi nhớ trên phù hợp với các quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện dự án thí điểm.

Điều 3. Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương hoàn thành thủ tục gia nhập Bản ghinhớ trên theo quy định.

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTCP, Vụ PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2) đh

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng